Dokumendiregister

Sotsiaalministeeriumi dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda ministeeriumi tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega – saabunud ja väljastatud kirjad, käskkirjad ja lepingud. 

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2009 registreeritud avalikele elektroonilistele dokumentidele. Paberdokumentidele ja asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud (ehk juurdepääsupiiranguga) dokumentidele juurdepääs puudub. Nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Kui soovite nimetatud dokumentidega tutvuda, palume esitada meile teabenõue. Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendis sisalduva avaliku teabega.

Sotsiaalministeeriumi õigusaktide eelnõusid menetletakse eelnõude infosüsteemis, välja arvatud ministeeriumi ja tema valitsemisala sisemist töökorraldust puudutavad ministri määruste eelnõud.

Sotsiaalministeeriumi määruste ametlikud tekstid on kättesaadavad Riigi Teatajas.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide avalikust registrist.

NB! Dokumendiregistrid on tehnilistel põhjustel ajutiselt suletud.

Dokumendiregistri kasutusjuhend


Sotsiaalministeeriumi dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on kättesaadavad alates 01.01.2009 registreeritud dokumendid, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut ja mis ei sisalda isikuandmeid. Paberdokumente ja asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet sisaldavaid (ehk juurdepääsupiiranguga) dokumente registrist alla laadida ei saa, kuid avalikustatud on nende dokumentide registreerimisandmed.
 
Sotsiaalministeeriumi dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on võimalik dokumentidega tutvuda kahel viisil:

 • otsinguvormi kaudu
 • avalehel loetletud dokumendiliikide aastate  jaotuse kaudu

Dokumendiregistri avalikus vaates olev otsinguvorm aitab leida dokumente dokumendiregistris olevate andmete järgi. Otsingut on võimalik teha järgmiste väljade järgi: pealkiri, registreerimisnumber, dokumendi kuupäev, saatja indeks (ehk saatja registreerimisnumber), otsisõna, saabumise/väljastuse viis, kellelt (ehk saatja), kellele (ehk saaja), dokumendi liik, dokumendi alamliik ja juurdepääsupiirangu alus.
 
Otsingutingimuste vahel on loogiline JA, st otsitakse dokumente, mis sisaldavad kõiki sisestatud tingimusi. Otsingutulemuse saamiseks peab olema valitud vähemalt üks otsingutingimus.

Klikkides soovitud otsingutulemusel, avanevad otsitava dokumendi registriandmed.

Dokumendiregistri avalehel on dokumendiliikide loetelu: kirjad, käskkirjad ja lepingud.
Klikkides dokumendiliigi (näiteks kirjad või käskkirjad) juures soovitud aastale, avaneb valitud aasta dokumendiregister koos registreerimisandmetega. Dokumendid on leitavad pealkirjaväljal oleva lingi abil.
 
Sotsiaalministeeriumis sõlmitud lepingud on dokumendiregistri avalikus vaates kuvatud kehtivate lepingute ja aastate vaates. Kehtivate lepingute vaates kuvatakse kehtivate lepingute registreerimisandmed. Aasta vaates kuvatakse lepingud, mille kehtivus on vastaval aastal lõppenud. Elektrooniliselt sõlmitud lepingud, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on leitavad pealkirjaväljal oleva lingi abil.
 
Dokumendiregistris registreerimisandmete vaates on võimalik andmeid sorteerida tabeli päises olevate veergude nimetuste järgi.
 
Dokumendi registreerimiskanne koosneb järgmistest väljadest:

 • Pealkiri – dokumendi pealkiri
 • Kuupäev – dokumendi kuupäev
 • Viit – registreerimisnumber dokumendiregistris
 • Osapool – dokumendi autor või osapool kirjade ning partner lepingute korral
 • Seosviit – teise poole registreerimisnumber
 • Dokumendi liik – dokumendi liik
 • Edastamise viis – mil viisil dokument Sotsiaalministeeriumisse saabus või välja saadeti
 • Sari – dokumentide loetelus nimetatud sari, milles dokument asub
 • Vastamise tähtaeg – asja lahendamise tähtaeg
 • Osakond – osakond, kuhu dokument on täitmiseks suunatud või kus dokument on koostatud
 • Vastutav täitja – ametniku nimi, kellele asi on lahendamiseks suunatud
 • Juurdepääsupiirang – A tähistab avalikku dokumenti ja AK asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud juurdepääsupiiranguga dokumenti (juurdepääsupiiranguga dokumentide puhul kuvatakse ka piirangu algus ja lõpp ning seadusest tulenev alus)
 • Edastatud – asutuse nimi, kellele dokument vastamiseks edastati
 • Edastamise kuupäev – kuupäev, millal dokument teisele asutusele vastamiseks edastati
 • Kehtivuse liik – lepingu kehtivuse liik
 • Kehtivuse lõpp – lepingu kehtivuse lõppkuupäev

 
Küsimuste korral pöörduge palun infojuhtimise osakonna poole tel +372 626 9301.

Viimati uuendatud: 23. mai 2017