Eakale

Tähtsamad teenused ja toetused eakatele

  • Täiskasvanu hooldamine ja hooldaja määramine
  • Avahooldus ja koduhooldusteenused
  • Rehabilitatsioon, tegevusvõime säilitamine ja abivahendid
  • Omastehooldus
  • Päevakeskused
  • Hoolekandeasutused

Aktiivsena vananemise arengukava 2013-2020


Aktiivsena vananemise arengukava eesmärk on vanusesõbraliku ühiskonna kujundamine ning vanemaealiste elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamine

Kitsamad eesmärgid on püstitatud neljas valdkonnas:

1. vanemaealised on ühiskonda kaasatud ja sotsiaalselt aktiivsed;

2. vanemaealised on õpihimulised ja mitmekülgselt aktiivsed õppijad;

3. vanemaealised on tööturul aktiivsed ja oma tööeluga rahul;

4. vanemaealised elavad kauem tervena ja hästi toimetulevana.

Arengukava koostamist alustati Sotsiaalministeeriumi koordineerimisel 2012. aastal, mis oli Euroopa Liidus pühendatud aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse teemale. Arengukava koostamine toimus laiapõhjalises koostöös, milles osalesid erinevate ministeeriumide ja nende valitsemisala organisatsioonide, maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste, ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste, eakate ja puuetega inimeste ühenduste, tervishoiu- ja hoolekande organisatsioonide ning mitmesuguste vabaühenduste esindajad.

Arengukavaga saate tutvuda siin: Aktiivsena vananemise arengukava 2013-2020

 

Viimati uuendatud: 8. september 2016