Esmatasand

Esmatasandi tervishoid on iga inimese sagedasemaid terviseprobleeme lahendav töö-, kooli- ja elukohajärgselt kättesaadav ambulatoorsete teenuste kogum. Esmatasandi tervishoiuteenuseid pakuvad perearst koos pereõega ja teiste toetavate spetsialistidega.

Esmatasandi tervishoidu korraldab Terviseamet, tagades selle ühtlase toimimise, efektiivse töö ja inimressursi kasutamise.

Esmatasandi tervishoiu teenuste oluliseks osaks on lisaks inimese terviseprobleemide lahendamisele ka tervise edendamine ja haiguste ennetamine, abi koordineerimine ning erinevate teenuste seostamine.

Lisainfo

  • Esmatasandi tervishoiu arengukava 2009–2015 »
  • Esmatasandi tervishoiu arengukava 2009–2015 rakenduskava 2009–2012 »
 

Tervisemurede korral on inimese esimeseks kontaktisikuks tervishoiusüsteemiga perearst või -õde. 

Koostöös pereõega osutab perearst esmatasandi tervishoiuteenuseid, kõigile, kes kuuluvad tema nimistusse. Perearst diagnoosib ja ravib haigusi, vajadusel teeb koduvisiite, küsib eriarstilt nõu või suunab eriarsti konsultatsioonile, nõustab vigastuste ja mürgistuste ennetavate tegevuste osas, jälgib kroonilisi haigeid ja lapse arengut ning vaktsineerib. Perearsti meeskonna üks liige ja tugiisik on pereõde, kes nõustab kriitilises seisus ja kroonilisi haigeid, teeb analüüse, kirjutab välja tõendeid jpm.

Perearstide ja -õdede tegevus on reguleeritud tervishoiuteenuste korraldamise seadusega. Samuti kasutavad eelpoolnimetatud tervishoiutöötajad oma töös tõenduspõhiseid ravijuhendeid või parimat kokkulepitud praktikat. 
 

Perearsti töövälisel ajal on võimalus helistada perearsti nõuandeliinile 1220.

Nõuandeliinilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes.

Kõigil elanikel on õigus endale ise valida perearst. Juhul, kui inimene seda ei tee, määrab perearsti Terviseamet alalise elukoha alusel. Perearstiga rahulolematuse korral või elukoha vahetamisel  on võimalik perearsti vahetada.

Vastsündinud registreeritakse alates 2017. aasta 3. märtsist automaatselt oma ema perearsti nimistusse. Seega ei pea lapsele perearsti saamiseks enam eraldi taotlust esitama. Juhul, kui ei soovita lapsele sama perearsti, tuleb esitada taotlus, mille kohta leiab lisainfot Terviseameti kodulehelt.

Lisainfo

 

Perearstide asendussüsteem
 

Perearstide ja pereõdede asendussüsteemi korraldab Terviseamet. Selle eesmärgiks on tagada üldarstiabi kättesaadavus, kui perearstita nimistule pole konkursi korras perearsti leitud. Asendussüsteemis osalemise tingimused ja asendustasu maksmise kohta leiab infot Terviseameti kodulehelt.

 

Tervisekeskused
 

Lähiaastatel toetatakse Eestis esmatasandi tervisekeskuste ehitamist või renoveerimist Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. Tervisekeskuste loomise eesmärgiks on tugevdada esmatasandi tervishoidu ning laiendada perearstide ja -õdede võimalusi tervisemurede lahendamisel.

Tervisekeskuste ehitamise või renoveerimise toetuse saamise tingimused kinnitas Tervise- ja tööminister 2016. aasta kevadel ja Vabariigi Valitsus kinnitas sama aasta septembris investeeringute kava 59 esmatasandi tervisekeskuse ehitamise või renoveerimise toetamiseks. Kohalikud omavalitsused, üldarstiabi teenuse osutamise tegevusloa omajad, haiglavõrgu arengukavasse kuuluvad eriarstiabi teenuse osutamise tegevusloa omajad ja eriarstiabi teenuse osutamise tegevusloa omajad, kellega koos samal taristul või kellele kuuluval taristul osutab tervishoiuteenust üldarstiabi osutajad üle Eesti esitasid taotluse toetuse saamiseks, kogusummas 58,4 miljonit eurot (10.03.2017 seisuga).

Tervisekeskuste loomisega:

  • luuakse kaasaegse taristuga tervisekeskuseid kõigisse Eesti piirkondadesse, mis loob eeldused kvaliteetsemate ning patsiendikesksemate tervishoiuteenuse osutamiseks;
  • laieneb tervisekeskustes osutatavate esmatasandi tervishoiuteenuste valik ja vajaminev ravi muutub inimestele kättesaadavamaks;
  • tervisekeskustes, kus tegutsevad ühtsetes meeskondades koos erinevad spetsialistid, saab ravi nii tervise- kui ka sotsiaalvaldkonna üleselt paremini koordineerida.

 

Tervisekeskuse meeskond tegutseb perearsti eestvedamisel – seal töötavad perearstid ja -õed, tervisekeskustes saavad olema füsioteraapia võimalused, mitmesuguste koduõenduse teenuste pakkumine ja ämmaemand(ad).

Muud spetsialistid ja teenused sh sotsiaalnõustamine, hambaravi, apteegi ja psühholoogi teenused jpm lisanduvad vastavalt konkreetse esmatasandi tervisekeskuse valikule.

 

Tervisetõendid
 

Tervisetõend on tervisekontrolli teostaja koostatav dokument, mis tõendab tervisetõendi taotleja terviseseisundi vastavust soovitud kasutusala tervisenõuetele. Olenevalt kasutusalast vormistatakse tervisetõend kas elektrooniliselt või paberil.

Tervisetõendi väljastamise aluseks on tervisetõendi taotleja terviseandmed ja inimese enda täidetud tervisedeklaratsioon.

Tervisetõend on aluseks erinevate lubade või tunnistuste saamiseks teatud ametikohtadel tööta­misel,  õppima asumisel, teatud tegevusvaldkondades tegutsemiseks vms.

Tervisekontroll on isiku läbivaatus tema terviseseisundi hindamiseks. Tervisekontrolli teostab töötervishoiuarst, perearst või liiklusmeditsiini komisjon, kes vajadusel suunab inimese täiendavateks uuringuteks edasi erialaspetsialisti juurde.

Viimati uuendatud: 23. mai 2017