Euroopa Regionaalarengu Fond

 

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) raames on Sotsiaalministeerium vastutav nelja meetme tegevuse eest:

 

2.4.1  Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine


2014 – 2020 saavad  SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla  ja TÜ Kliinikum taotleda toetust oma hoonete renoveerimise jätkamiseks.  Plaanis on kaasajastada vähemalt 12 raviüksust, sh  SA PER patoloogia korpuse üksused, psühhiaatriakliiniku raviüksused ja kiiritusravi palatiosakonnad ning SA TÜK lastekliinik, patoloogia labor, kiiritusravi ja sisehaiguste palatiüksused.

Otsus toetada Põhja-Eesti Regionaalhaiglal  ja TÜ Kliinikumi renoveerimist  lähtub  Rahvastiku tervise arengukavast 2009 -2020, mille rakendusplaanis toodud investeerimisprojektid on kinnitanud Vabariigi Valitsus.

Toetuse andmise tingimused (TAT) kinnitati 2015. aprillis, link: https://www.riigiteataja.ee/akt/131032015017

Investeeringute kava (märts 2016)

Investeeringute kava lisa

Eelarve: ERF toetuse summa on kokku  46 milj eurot, sellele lisandub toetuse saaja  omafinantseering 50%

 

2.4.2 Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused


Tegevuse eesmärk on luua või kaasajastada 35 esmatasandi tervisekeskust, kuhu oleks põhiteenustena koondunud perearsti ja -õe, füsioteraapia, ämmaemandaabi ja koduõenduse teenused. 2016 aasta I pooles oli avatud taotlusvoor, kus kohalikud omavalitsused,  üldarstiabi teenuse osutamise tegevusloa omajad, haiglavõrgu arengukavasse kuuluv eriarstiabi teenuse osutamise tegevusloa omajad ja  eriarstiabi teenuse osutamise tegevusloa omajad, kellega koos samal taristul või kellele kuuluval taristul osutab tervishoiuteenust üldarstiabi osutaja said taotleda tervisekeskuse või selle teise tegevuskoha ehitamise ja rekonstrueerimise toetamist ERF-ist.  ERF toetuse summa on kokku  85 milj eurot, sellele lisandub toetuse saaja omafinantseering 25%.

Toetuse taotlemine toimub kahes etapis.  Esimese etapi taotluste põhjal koostas Sotsiaalministeerium investeeringute kava, mille Vabariigi Valitsus kinnitas 8.09.2016, kavasse kantud projektid said toetuse saamiseks esitada taotlused rakendusüksusele (Rahandusministeerium) kuni 08.03.2017. Kokku laekus 56 taotlust.

Infot tervisekeskuste kohta leiab Sotsiaalministeeriumi tervise alalehelt

Materjalid:

 

Toetuse andmise tingimused (TAT)

Seletuskiri

hindamisjuhend 

Ruuminõuete juhend

Finantsanalüüsi juhend

Finantsanalüüsi tabel (FA juhendi lisa)

Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse korralduse mudel

 

2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine

Meetme tegevuses toetatakse erihoolekande teenuskohtade loomist (sh peremajade ehitamist) psüühilise erivajadusega inimestele, et pakkuda paremaid elamis-, õppimis- ja töötamistingimusi. Loodud kohtadel saab inimene elada võimalikult tavapärast elu.

Vabariigi Valitsus kinnitas 12. jaanuaril 2017. a investeeringute kava, mille põhinimekirjas on 10 projekti seoses seniste suurte asutuste reorganiseerimisega ning 10 projekti uue kogukondlike teenuskohtade rajamiseks. Kokku on 20 projekti elluviimiseks planeeritud 35,8 miljonit eurot, millele lisandub 4,5 miljonit eurot omafinantseeringuna ja 3,6 miljonit eurot riikliku kaasfinantseeringuna. Investeeringute kava põhinimekirja kantud projektidel on õigus esitada 6 kuu jooksul peale Vabariigi Valitsuse korralduse jõustumist taotlus toetuse saamiseks rakendusüksusele Rahandusministeeriumis.
 
Erihoolekandeasutuste kaasajastamiseks on perioodi 2014-2020 vahenditest ette nähtud Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastust 47,6 miljonit eurot, millele lisandub vähemalt 8,4 miljonit eurot täiendavat finantseerimist. 2023. aastaks plaanitakse vähendada suurte ühiselamu tüüpi erihooldekodude teenuskohti ja asendada need väiksemate, kuni 30-kohaliste peretüüpi teenuskohtadega. Kokku on plaanis luua vähemalt 1400 kvaliteetset teenuskohta, sh asendada 1200 kohta ning toetada 200 uue kogukondliku teenuskoha loomist.

Materjalid

Toetuse andmise tingimuste määrus ja selle lisad 

Toetuse andmise tingimuste seletuskiri

Investeeringute kava tutvustus taotlejatele 15.12.2016

Finantsanalüüsi koostamise juhend

Finantsanalüüsi tabel (FA juhendi lisa)

Vajalikku infot võib lisaks leida ka www.struktuurifondid.ee kodulehel. Seal on leitavad ka perioodi 2014-2020 läbivad õigusaktid, millele meetme tegevuse määruses on viidatud.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Toetatakse kodude kohandamist puuetega inimesele sobivaks,  et aidata neil kodus paremini toime tulla ning nii neil kui ka nende perekonnaliikmetel aktiivsem olla (sh tööd teha või tööl käia).  Plaanis on 2000 kodu kohandamine kuni 6000 euro ulatuses.

Eelarve: ERF toetuse summa on kokku 10,2 miljonit euro, sellele lisandub riiklik kaasfinantseering 1,8 miljoni euro ulatuses. Kohandusega seotud muud kulud katab täiendavate soovide korral kohanduse saaja.

2017. aastal viiakse ellu katseprojekt Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja Tallinna linna koostöös. Eluruumi kohandust pakutakse puudest tuleneva tegevuspiiranguga isikule (puude kehtivusaeg peab taotlemise hetkest olema vähemalt kuus kuud), kes vajab kõrvalabi igapäevategevustes ning kes elab Tallinna haldusterritooriumil asuvas kohaldada soovitavas eluruumis.

Tegevuse raames lubatud tööd hõlmavad:

1)     eluruumi, sh eluruumi sisse- ja väljapääsu;

2)      hoone välisukse ja eluruumi ukse vahelist käiguteed;

3)      hoone sisse- ja väljapääsu.

Katseprojektis toetatakse eluruumi kohandamist vähemalt 45-le inimesele ning maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta on kuni 4500 eurot. Täpsem info on kättesaadav Tallinna teenuste veebist http://www.tallinn.ee/est/Kodukohanduse-pilootprojekt-2. Katseprojekti tingimusi näeb lähemalt Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse kodulehelt http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/kodukohanduse-projekt/projekti-tingimused/.   

Katseprojekti elluviimiseks on kinnitatud toetuse andmise tingimused ning selle lisad:

Erivajadustega inimeste kodude kohandamine TAT ( uus! kinnitatud juuni 2016)

Seletuskiri

Eelarve

Tegevuskava 2016-2017 (Lisa 1)

Seirearuanne (Lisa 3)

Eluruumide kohandamise protseduur katseprojektis (Lisa 4)

 

Viimati uuendatud: 29. märts 2017