Hasartmängumaksu toetused

1. oktoobrist 15. novembrini saab esitada Sotsiaalministeeriumile Hasartmängumaksu Nõukogule edastatavate 2017. a suurprojektide taotlusi. 

Sotsiaalministeerium võtab vastu taotlusi pere, meditsiini ja hoolekandega ning eakate ja puudega inimestega seotud projektide toetamiseks. Projektide puhul on väga oluline nende mõju ühiskondlike kitsaskohtade lahendamisele ja jätkusuutlikkus ning seetõttu on nii suurprojektide kui väikeprojektide puhul erilise tähelepanu all  sotsiaalset ettevõtlust või selle arendamist toetavad tegevused. 

Toetuse määramine toimub kooskõlas Hasartmängumaksu Nõukogu kinnitatud aastaprioriteetidega, mis on leitavad ministeeriumi kodulehel. Projekte rahastatakse hasartmängumaksust laekuva tulu arvelt. Taotlused peavad jõudma ministeeriumisse hiljemalt 15. novembriks aadressile hasart@sm.ee.

Hasartmängumaksu projektid


Toetuse andmist reguleerib „Hasartmängumaksu seadus“ ja Vabariigi Valitsuse 15. aprilli 2010 määrus nr 53 „Hasartmängumaksu laekumistest toetuste taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord“.

 • väikeprojektid (taotletav summa kuni 6000 eurot) – saab esitada jooksvalt kogu aasta vältel;
 • suurprojektid (taotletav summa üle 6000 euro) – saab taotleda kord aastas;

 

Projektide rahastamise taotlemine


Projektide puhul on nõutav:
 • oma- ja/või kaasfinantseering  (taotletav summa kuni 6000 eurot) vähemalt 10% ja suurprojektide puhul (taotletav summa üle 6000 euro) vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.
 • taotluse eelarve koostamisel eristada Hasartmängumaksu Nõukogult taotletava toetuse arvelt tehtavad kulud kuluartiklite kaupa ning välja tuua kuluarvestuse alused, tühjaks jäävad read kustutada.
 • taotluse allkirjastaja esindusõigust tõendava dokumendi koopia (volikiri), välja arvatud juhul, kui esindusõigus tuleneb seadusest.

Taotlust saavad esitada ainult need organisatsioonid (asutused), kellel on oma arvelduskonto. 
Taotlejal on vajalik e-posti aadress, kuna projekti toetamisel saadetakse lepingud .pdf formaadis.

Väikeprojektide taotluste esitamise tähtaeg on iga kuu viimane kuupäev NB! Postitustemplit ei arvestata
 
Ühte ja sama taotlust võib esitada kaks korda, kui esimesel korral ei ole nõukogu poolt juba tehtud toetuse eraldamise osas kasvõi osaliselt positiivset otsust. Taotluse esitamisel ja projekti tegevuste planeerimisel tuleb arvestada taotluste ja lepingute menetlemise ajaga.


Muu taotlemisega seotud informatsioon

 

 • Taotlus tuleb esitada vähemalt 2 kuud enne projekti tegevuste algust (nt soovides tegevustega alustada 1. novembril, tuleb taotlus esitada hiljemalt augusti viimaseks tööpäevaks).

 • toetuse saajatele edastatakse positiivse vastuse puhul leping allkirjastamiseks 30 päeva jooksul otsusele järgnevast päevast arvestades.
 • toetus eraldatakse toetuse saajale 15 tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.

Soovitame taotlus esitada jooksvalt kuu vältel, mitte jätta esitamist kuu viimasele tööpäevale.

Sotsiaalministeeriumi projektitaotluste hindamise põhimõtted:

Kulu liik
Kommentaar
Vara soetus HMNilt on võimalik taotleda toetust vara soetusteks maksimaalselt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest. Toetust eraldatakse, kui vahendid on vajalikud antud tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks, soetused loovad olulise lisaväärtuse projekti tulemuste jätkusuutlikkusele ning taotleja esitab KOV kinnituse tegevuse toetamise kohta.
Investeeringud
HMNilt on võimalik taotleda toetust investeeringutele. Investeeringud peavad olema tegevusprojekti osa ja olema seotud tegevuse jätkusuutlikkusega. Toetuse maksimum saab moodustada kuni 25% projekti kogumaksumusest (väikeste projektide puhul) kuid mitte rohkem kui 4793.37 eurot.
Koolitus/seminar/konverents
Lektorid ja esinejad saavad oma eriala või valdkonna keskmist töötasu.
Projekti juhtimine Projekti juhtimisega (sh tööjõukulu) seotud kulutused võivad taotletavast toetusest moodustada kuni 25%.

Sotsiaalministeerium annab soovituse projekte mitte toetada juhul, kui:

 

 •  Taotlusel puuduvad kaasfinantseerijate kinnitused.
 • Projekti objektiks on trükise või muu meediatoote loomine. Trükiste ja meediatoodete loomist toetatakse projekti arendustegevuse osana, kui see ei ületa 20% projekti kogumaksumusest.
 • Projektile on võimalik taotleda toetust riigieelarves ettenähtud vahenditest, struktuuritoetustest või muudest rahastusfondidest ja allikatest.
 • Projekti sisuks on tegevused, mida rahastab KOV.
 • Toetust taotleb SoMi aastatoetuse saanud organisatsioon või organisatsiooni haruorganisatsioon, va juhul kui projekti tegevus erineb aastataotluses kirjeldatust (sel juhul peab haruorganisatsiooni projektile olema lisatud aastatoetust saanud vastava katusorganisatsiooni kinnitus, et haruorganisatsiooni projekt ei ole katusorganisatsiooni projektiga seotud).
 • Üksikisik või grupp taotleb teenuste osutamist (tervishoiu, hoolekande), mis peaksid olema kaetud riigi, KOVi, Haigekassa vm eelarvest, nt sanatooriumi tuusikud.
 • Kui taotlejal on esitamata eelnevad aruanded või on ilmnenud muud rikkumised.
 • Kui projekti halduskulud on suuremad kui 25% taotletavast toetusest.
Soovituste andmine sõltub HMNile eraldatud riigieelarvelistest laekumistest. Sotsiaalministeeriumil on õigus erandjuhtudel soovitada HMNil rahastada põhimõtetele osaliselt mittevastavaid taotlusi, esitades vastavad argumenteeritud põhjendused.
 

Aruandlus lepingu täitmise kohta


Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada ministeeriumile toetuse kasutamise lepingus ettenähtud tähtajaks. Kui taotleja jätab aruande õigeaegselt esitamata, on ministeeriumil õigus eraldatud toetus tagasi nõuda. Aruande esitamata jätnud toetuse saaja uusi taotlusi menetlusse ei võeta. Ministeerium kontrollib esitatud aruannete õigsust, toetuse saamise aluseks olevate asjaolude paikapidavust ning toetuse kasutamise sihipärasust ja mõjusust.

Aruanded tuleb esitada aadressil hasart@sm.ee

 

Nõukogu otsused vormistatakse nõukogu koosoleku protokollina, mis avalikustatakse ministeeriumi kodulehel  otsuse tegemise päevast  5 tööpäeva jooksul. Sellega loetakse taotleja nõukogu otsusest teavitatuks. Telefoni teel või e-posti vahendusel tulemuste kohta infot ei väljastata.

Kuupäev
Protokoll
17. aprill 2017 HMN protokoll
20. märts 2017 HMN protokoll
20. veebruar 2017 HMN protokoll
23. jaanuar 2017 HMN protokoll
8. detsember 2016 HMN protokoll
21. november 2016 HMN protokoll
24. oktoober 2016 HMN protokoll
19. september 2016 HMN protokoll
22. august 2016 HMN protokoll
20. juuli 2016 HMN protokoll
13. juuni 2016 HMN protokoll
26. mai 2016 HMN protokoll
30. märts 2016 HMN protokoll
22. veebruar 2016 HMN protokoll
18. jaanuar 2016 HMN protokoll
21. detsember 2015 HMN protokoll

2017. aasta koosolekud toimuvad

23. jaanuar
20. veebruar
20. märts
17. aprill
15. mai
12. juuni
24. juuli
21. august
18. september
23. oktoober
20. november
11. detsember

 

 

Viimati uuendatud: 19. aprill 2017