Inimkaubandus ja prostitutsioon

Enamik inimkaubanduse ohvritest maailmas on naised ja lapsed, keda kuritarvitatakse prostitutsioonis. Seetõttu on seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil teostatav inimkaubandus ja prostitutsioon otseselt seotud. Kui ei oleks prostitutsiooni, ei oleks ka vajadust kaubitseda üha uusi ohvreid sellesse sfääri.

Inimkaubanduse tunnused leiame vahendatud prostitutsiooni juures – kui isik on petetud prostitutsiooniga tegelema või isikut on petetud prostituudina tegutsemise tingimustega; kui isikut on sunnitud jõu või ähvardustega prostitueerima; kui isiku haavatavat seisundit, st sotsiaalset, majanduslikku ja/või psühholoogilist haavatavust on ära kasutatud tema ekspluateerimiseks prostitutsioonis.
 
Inimkaubandusest ei saa rääkida juhul, kui prostitueeriv isik on alustanud selle tegevusega omal algatusel ja tegutseb täielikult omal käel.
 

Inimkaubanduse mõiste

Karistusseadustik § 133 käsitleb inimkaubandusena:
inimese asetamist olukorda, kus ta on sunnitud töötama tavapäratutel tingimustel, tegelema prostitutsiooniga, kerjama, panema toime kuriteo või täitma muud vastumeelset kohustust, samuti inimese sellises olukorras hoidmist, kui tegu on toime pandud vabaduse võtmise, vägivalla, pettuse, kahju tekitamisega ähvardamise, teisest isikust sõltuvuse, abitu seisundi või haavatava seisundi ärakasutamisega.
 
Haavatava seisundina käsitletakse Karistusseadustik olukorda, kus inimesel puudub tegelik või vastuvõetav võimalus mitte täita mõnda nimetatud kohustust.
 
ÜRO Palermo protokoll
Eesti on ratifitseerinud Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ÜRO konventsiooni täiendava protokolli naiste ja lastega kaubitsemise ning muu inimkaubanduse ärahoidmise ja selle kuriteo eest karistamise kohta (nn Palermo protokolli). Protokolli kohaselt on inimkaubandus:
 • inimese värbamine, vedamine, üleandmine, majutamine või vastuvõtmine, inimröövi toimepanemine või muul viisil jõu kasutamine või sellega ähvardamine, petmine, võimu kuritarvitamine, isiku abitu seisundi ärakasutamine või inimese üle mõjujõudu omava isiku nõusoleku saavutamine selleks, et inimest ekspluateerida. Ekspluateerimisena käsitletakse teise isiku prostitutsiooni ärakasutamist või muul viisil seksuaalset ärakasutamist, sunniviisilist tööd või teenistust, orjuses või sama laadi seisundis pidamist või elundi sunniviisilist eemaldamist.
 • Inimkaubanduse ohvri enda nõusolek ekspluateerimiseks ei oma tähtsust ega vähenda kuriteo tõsidust juhul, kui tegu on toime pandud esimeses punktis nimetatud viisil.
 • Laps on  alla kaheksateistkümneaastane isik ja tema värbamine, vedamine, üleandmine, majutamine või vastuvõtmine ekspluateerimiseks on igal juhul inimkaubandus ka siis, kui selleks ei ole rakendatud ähvardamist, petmist, võimu kuritarvitamist jms (vt esimest punkti).

Lühidalt öeldes: inimkaubandus on tegevus, mille eesmärgiks on teiste inimeste ekspluateerimine kaubitseja enda poolt või selle võimaldamine teistele. Inimkaubanduse mõiste hõlmab nii siseriiklikku kui rahvusvahelist tegevust. See tähendab, et inimkaubandus ei pea tingimata toimuma üle riigipiiride, see võib aset leida ka riigisiseselt.

Oluline on mõista, et kuigi raskes majanduslikus olukorras olev inimene võib tõepoolest nõustuda prostituudiks hakkamise või mõne kehaosa loovutamisega, siis fakt, et kolmandad isikud tema tegevuse pealt kasu lõikavad, teda ekspluateerivad jõudu, pettust, haavatavat seisundit ära kasutades, teeb temast ikkagi ohvri.

 

Eestis tegutsevate abiandvate organisatsioonide kontaktid leiad SIIT.


Välisriikides tegutsevate abiandvate organisatsioonide kontaktid leiad SIIT.

 

Inimkaubanduse vormid


Inimkaubandus jaguneb laias plaanis kolmeks:

 • Tööorjus
 • Seksuaalne ekspluateerimine
 • Elundikaubandus

Tööorjus

Võlaorjus

Kõige enam kasutatav meetod inimeste orjastamiseks. Inimene orjastatakse väitega, et ta peab oma tööga tagasi teenima mingit ebamäärast võlga, mille tingimused ning tähtajad on määratlemata.

Sunnitöö

Olukord, kus inimest sunnitakse töötama vägivalla või muud liiki karistusega ähvardades; tema vabadus on piiratud ning teda koheldakse omandina.

Laste töö

Töö liik, mis väga suure tõenäosusega on ohtlik lapse tervisele ja/või füüsilisele, vaimsele, hingelisele, moraalsele ning sotsiaalsele arengule ning võib katkestada lapse haridustee. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni hinnangul on maailmas 211 miljonit 5–14aastast last, keda peetakse võlaorjuses või kuritarvitatakse ebaseaduslikes tegevustes.

Tööorjuse ohvriks langevad väga erinevad inimesed – nende hulgas on lapsi, teismelisi, naisi, mehi. Tööorjuse ohvrid võivad tegutseda legaalsetel tegevusaladel, nt vabrikus, põllul, ehitusel, kodudes koristajate, lapsehoidjate, majapidajate, hooldajatena, aga ka olla hõivatud illegaalsetes sfäärides, nt narkokulleritena.

 

Täpsemat info õigusliku regulatsiooni kohta vaata

Seksuaalne ekspluateerimine

Prostitutsioon

Tasuline süstemaatiline seksuaalpartnerlus, mis on isikule ainus või põhiline sissetulekuallikas. Siia alla kuulub tänava- ja bordelliprostitutsioon, eskortteenus, „massaažisalongid“, striptiisiklubid jne. Inimkaubanduse elemendid leiame vahendustegevuse, värbamise jm prostitutsiooniga seonduvate või kaasnevate tegevuste juures.

Pornograafia

Selline kujutamisviis, mis teisi inimlikke seoseid kõrvale või tahaplaanile jättes seksuaalsed toimingud labaselt ja pealetükkivalt esiplaanile toob. Sageli on pornograafia seotud prostitutsiooniga – prostitueerivaid isikuid pildistatakse ja/või filmitakse, salvestisi kasutatakse ka väljapressimisel ja võimalikke tunnistajaid hirmutatakse materjalide avaldamisega.

"Pruut kirja teel" (mail-order-bride)

Tegemist on tutvumis-/abiellumiskanaliga, mis võib, aga ei pruugi olla seotud inimkaubandusega. Naise saab tellida Interneti vahendusel, valides seal sobiva välimusega ja parameetritega „abikaasa“. Naistele reklaamitakse seda võimalusena leida välismaalasest mees, meestele aga kui suurepärast võimalust leida (peamiselt) Ida-Euroopa riikidest vaeseid ja kuulekaid naisi. Agentuure a´la „1. klassi inglid“, „Ida kohtub Läänega“, „Siberi printsess“ jne on Internetis sadu. Kahjuks kasutatakse osasid neist töö- ja seksiorjade värbamiseks.

Selle inimkaubanduse haru osalisteks ja kasusaajateks ei pruugi olla mitte ainult kurjategijad, vaid ka reisifirmad, hotellid, transpordifirmad jms, mis lõikavad kasu seksiturismist ja prostitutsioonist.

Eestis on keelatud alaealise prostitutsioonile kallutamine, alaealise prostitutsioonile kaasaaitamine, alaealise kasutamine pornograafilise teose valmistamiseks, lapsporno valmistamine ja võimaldamine, prostitutsiooniks ruumi kasutada andmine ja prostitutsiooni vahendamine.
 

Elundikaubandus


Inimestega kaubitsemine elundite saamise eesmärgil ei ole kuigi levinud kuritegevuse vorm. Eestis selle kohta andmed puuduvad, välja arvatud  nn neeruskandaal 1998.a. Elundikaubanduse juhtumeid on teada nt Ukrainast, Venemaalt, Rumeeniast, Saksamaalt. Elunditega kaubitsetakse ka riikides, kus tegeletakse nõidumisega ja on palju ebausuga seotud rituaale, mille läbiviimiseks on vaja inimese teatud kehaosi (nt Mosambiik, Zimbabwe, Lõuna-Aafrika).
 
Elundite ost ja müük on Eestis keelatud, samuti doonorlusele kallutamine ja ebaseaduslik siirdematerjali võtmine. Elundeid ja kudesid tohib siirata ainult eriarstiabi osutaja, kellele on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel väljastatud vastav tegevusluba. Doonorlust käsitlevad Eestis elundite ja kudede siirdamise seadus ning karistusseadustik.
 

Inimkaubanduse põhjused


Inimkaubandusel on väga palju põhjuseid, põhjaliku ülevaate saamiseks soovitame lugeda käsiraamatut „Inimkaubanduse ennetamine: metodoloogia tööks noortega“.

Mõned peamised põhjused:
 • Töötus
 • Majanduslik ja regionaalne ebavõrdsus
 • Sooline ebavõrdsus
 • Nõudlus odava või tasuta tööjõu järele
 • Nõudlus prostitutsiooni järele
 • Organiseeritud kuritegevus
 • Range migratsioonipoliitika
 • Puudulik seadusandlus
 • Puudulik ennetustöö ja ohvriabi

Uuringud

Trafficking in Women and Prostitution in the Baltic States
Prostitutsiooni tähendus Eesti ühiskonnas. Sisejulgeolek või majanduslik kasu (2006)
Значение проституции в Эстонском обществе: внутренняя безопасность или экономическая выгода (2006)
Проституция в Эстонии: положение вовлеченных в проституцию женщин (2006)
EQUALi projektiga liitunud prostitutsiooni kaasatud naised
Prostitutsiooni kaasatute uurimus 2006
The Meaning of Prostitution in Estonian Society: International Security or Economic Benefit (2006)
Prostitution in Estonia: a Survey of the Situation of Women Involved in Prostitution (2006)
On the meaning of prostitution in Estonia: critical attitudes are increasing (2008)

Kirjandus

Euroopa Nõukogu inimkaubanduse vastu võitlemise konventsiooni tutvustav brošüür
Bodies across borders prostitution and trafficking in women
Men, Masculinities, Sexual Exploitation and Sexual Violence.
Inimkaubanduse ennetamine: metodoloogia tööks noortega. Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (2005)
Prostitutsiooni peidus pool - Meie aja muudid
Prostitutsiooni legaliseerimise mojud ja tagajarjed. Artiklikogumik
Men Who Buy Sex
Stolen smiles: a summary report on the physical and psychological health consequences of women and adolecents trafficked to Europe. (2006)
Trafficking in Persons in Europe 09
Inimkaubanduse teemal koolitamine: praktilised soovitused, näidisprogrammid, lektorid
Final Report: Nordic Baltic Campaign Against Trafficking in Women 2002

 

Viimati uuendatud: 22. aprill 2015