Õendus- ja ämmaemandusabi

Õendusabi
 

Õendusabi eesmärk on patsiendi terviseseisundi, elukvaliteedi ja toimetuleku säilitamine ja parandamine, stabiilses seisundis patsiendi ravi ja vaevuste leevendamine. Õendusabiteenuseid vajavad patsiendid, kes ei tule iseseisvalt toime kroonilistest haigusest tingitud erinevate tervisehäirete ja puuete tõttu. Õendusabiteenuseid osutatakse patsiendile vajaduspõhiselt kas haiglas, kodus või hooldusasutuses. Koolitervishoiuteenust osutatakse õpilastele.

Iseseisvale statsionaarsele õendusabiteenusele ja koduõendusteenusele suunamisel on vajalik nõuetekohane saatekiri. Lisaks õendusabiteenustele võib inimesel olla vajadus ka sotsiaal- ja hoolekandeteenuste järele.

Lisainfo

Õendusabi

Iseseisev statsionaarne õendusabi (endise nimega hooldusravi)

Iseseisev statsionaarne õendusabiteenus ehk õendusabi osutamine peamiselt õendushaiglas viibivatele patsientidele, kes ei vaja pidevat arstiabi, kuid vajavad õendusabi suuremas mahus kui seda võimaldaks koduõendusteenus. Teenusele suunamine toimub saatekirjaga, mille vormistab perearst või eriarst kas ise või koos õega. Haiglas viibimise aja ja osutatavad teenused määrab arst, sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist.

Teenuse sisu: erinevad õendustoimingud, arsti poolt määratud raviprotseduurid, patsientide ja lähedaste nõustamine terviseküsimustes jm.

Koduõendusteenus (hõlmab ka vähihaigete kodust toetusravi)

Koduõendusteenus on mõeldud patsiendile, kes ei vaja haiglaravi, kuid kelle tervislik seisund siiski vajab õendusabi (näiteks haavaravi vajavad patsiendid, piiratud liikumisvõimega patsiendid jt). Teenust osutatakse nii kodus kui hooldusasutuses, kuhu suunamine toimub saatekirjaga, mille vormistab eriarst või perearst koos õega. Saatekirjale märgitakse patsiendi terviseprobleemid, ravi ja õendusabi vajaduse. 

Teenuse sisu: erinevad õendustoimingud, mille hulka kuuluvad õendusplaani koostamine, patsiendi ja lähedaste tervisealane  nõustamine ja ennetustegevuste soovitamine, õendustoimingute ja raviprotseduuride tegemine.

Kooliõendusteenus

Koolitervishoiuteenus on õpilaste tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele suunatud teenus. 

Teenuse sisu: õpilaste (sh tervisest tulenevate hariduslike erivajadustega õpilaste) tervisliku seisundi jälgimine,  tervise edendamine, haiguste ennetamine, tervisliku eluviisi ja koolikeskkonna kujundamine, vajadusel nii esmaabi kui esmase abi osutamine (k.a. kriisiolukordades). Koolitervishoiuteenuse raames tehakse õpilastele ennetavad tervisekontrollid vastavalt 0–18-aastaste laste ennetavate tervisekontrollide kavale

Õe vastuvõtuteenus

Õe vastuvõtuteenus on tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele suunatud ambulatoorne teenus eelkõige kroonilist haigust põdevatele patsientidele, mida osutatakse eriarstiabi tasandil.

Teenuse sisu: patsiendi terviseteadlikkuse, enesehoolduse ja terviseseisundi jälgimisega seonduvad tervist säilitavad, edendavad ja haigusi ennetavad tegevused ning ägeda haiguse paranemisperioodis pikaajalise ja kroonilise haiguse toimetuleku õpetus koos arsti määratud ravi toetava õendustegevusega.

Pereõendus

Pereõendus on tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele suunatud ambulatoorne teenus, mida osutatakse esmatasandil. 

Pereõe ülesanded on tervise edendamine (sh individuaalne tervisekasvatus ja nõustamine), haiguste ennetamine (sh immuniseerimine), kroonilist haigust põdevate patsientide seisundi jälgimine ja nõustamine, õendustoimingute, raviprotseduuride ja analüüside tegemine, tõendite väljastamine jpm. Ülesanded on täpsemalt kirjeldatud perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhendis.

Pereõdede retseptiõigus hõlmab piiratud ulatuses kokkulepitud hulka ravimeid, mis on seotud pereõe pädevuse piiresse jäävate konkreetsete haiguste või seisundite ravi või käsitlusega. Pereõe retsepti väljakirjutamise õiguse eelduseks on eelneva koolituse läbimine.

Kuna tegemist on õigusega, mis ei laiene kõikidele õdedele, tekib pereõel oma vastuvõtul õigus ravimit välja kirjutada alles siis, kui ta on Terviseametis registreeritud ravimi väljakirjutamise õigusega pereõena. Kui ta enam pereõena ei tööta, lõpeb ka tema õigus ravimeid välja kirjutada. Kui retsepti väljastab õde, vastutab ta ka ravimi väljakirjutamise põhjendatuse ja õigusaktidele vastavuse eest. Pereõdede retsepti väljakirjutamise õigus on pereõele võimalus, mitte kohustus ja pereõde saab alati vajaduse korral arstiga konsulteerida.
 

Ämmaemandusabi
 

Tänapäeva mõistes on ämmaemand iseseisev spetsialist, kes pakub hooldust kogu naise viljaka perioodi vältel. Ämmaemandusabi raames ämmaemand juhendab, jälgib, hooldab ja nõustab naisi raseduse ja sünnituse ajal, sünnitusjärgsel perioodil ning günekoloogiliste probleemide lahendamisel. 

Ämmaemandate piiratud retseptiõigus – retseptiravimite väljakirjutamise õigus hõlmab piiratud ulatuses kokkulepitud hulka ravimeid. Ämmaemandal on õigus väljastada töövõimetusleht rasedus- ja sünnituspuhkusele lubamise ning raseduse ajal töö(teenistus)tingimuste ajutise kergendamise või teisele ametipostile üleviimise kohta.

Ambulatoorne ämmaemandusabi on normaalse raseduse jälgimine, sünnitusjärgne lapse ja naise jälgimine, uuringute määramine, tegemine ja hindamine, lihtsamate günekoloogiliste probleemide korral ravi määramine koos ravimite soovitamise ja kokkulepitud ravimitele retseptide väljakirjutamisega, dokumentatsiooni täitmine ja väljastamine, reproduktiivtervise valdkonnas nõustamine.

Kodusünnitus on raseduse plaanikohase jälgimise ajal raseda soovil planeeritud, visiitide käigus eelnevalt kokku lepitud, väljaspool haiglat kodustes tingimustes ämmaemanda poolt vastuvõetud sünnitus.

Kodusünnitusabi osutaval ämmaemandal peab olema vastav tegevusluba – dokumentaalselt tõendatud sünnitusabi praktilise töö kogemus sünnitusabi osutaja juures vähemalt 150 sünnituse vastuvõtmisena viimase viie aasta jooksul või sellele vastav kutsekvalifikatsiooni tase ning läbitud asjaomase erialaühenduse tunnustatud vastsündinu -ja täiskasvanu elustamise teoreetilised ja praktilised koolitused.

 

Viimati uuendatud: 19. mai 2017