Partnerorganisatsioonid ja -institutsioonid

Siit leiate erinevate soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise teemaga tegelevate organisatsioonide ja institutsioonide kontaktid.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik


Võrdõigusvolinik on soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse alusel tegutsev sõltumatu ametiisik. Voliniku ülesandeks on jälgida nimetatud kahe seaduse nõuete täitmist. Volinik nõustab ja abistab inimesi diskrimineerimisvaidlustes ning annab ekspertarvamusi diskrimineerimise toimumise kohta.

Voliniku nimetab ametisse sotsiaalminister viieks aastaks ja tema tegevust finantseeritakse riigieelarvest. 2010. aastast on võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper. Esimene volinik – Margit Sarv – asus tööle 2005. aasta oktoobris.

www.vordoigusvolinik.ee

Eesti Inimõiguste Keskus


www.humanrights.ee

Eesti Naisuurimus ja –teabekeskus


www.enut.ee

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)


eige.europa.eu

Eesti Naisühenduste Ümarlaud


www.enu.ee

Viimati uuendatud: 1. aprill 2015