Soolõime

Soolõime näol on tegu strateegiaga, mille eesmärgiks on tagada kõigi poliitikameetmete ja tegevuste kavandamisel soolise võrdõiguslikkuse silmas pidamist.

Soolõime laiemaks eesmärgiks on hoida ära ühiskonnas tekkinud soonormide ja –rollide taastootmist ning luua ühiskond, milles naiste ja meeste poolt nende elus tehtud valikud (näiteks pere loomine) ei vähendaks nende võimalust end edasises elus teostada ning ei paneks ühte sugu halvemasse olukorda. Erinevalt enamikest soolist ebavõrdsus leevendada püüdvatest tegevustest on soolõime eesmärgiks muuta poliitika kujundamist ning hoida ära soolise ebavõrdsuse taastootmist.

Soolõime kohustus on Eestis kehtestatud soolise võrdõiguslikkuse seadusega. Seadusega saad tutvuda SIIN.

Soolõime elluviimisel on oluline mõista, et ebavõrdsusi meeste ja naiste vahel leidub igas eluvaldkonnas ning seega ei leidu poliitikavaldkondi, mida soolõime ei puudutaks. Kõigi poliitiliste otsuste ja ettepanekute tegemisel tuleks teadlikult hinnata otsuse mõju soo aspektist.

Soolõime käsiraamat

Soolõime käsiraamat selgitab, kuidas võtta soo aspekti arvesse valdkondlike arengukavade, programmide ja projektide koostamisel, rakendamisel ja seires.
Juhendmaterjal on mõeldud riigi ja kohaliku omavalitsuse poliitikakujundajatele.

Viimati uuendatud: 16. märts 2015