Teavituskampaaniad

Ava Silmad


2014. aasta sügisel ja 2015. aasta kevadel läbiviidav kampaania eesmärk on ennetada seksuaalvägivalda ja soolist vägivalda.

Kampaania on suunatud eelkõige noortele ning rõhutab vägivalla ennetamise võimalikkust.
Samuti teavitatakse inimesi võimalusest saada abi 24h tugitelefonilt 1492.

Valminud on ka vägivalla teemat adresseeriv Cool D lugu, mille videot on võimalik vaadata SIIT.

Kampaania raames käib kirjanik Sass Henno kümnes Eesti koolis rääkimas vägivallast kirjanduses ja meedias.

Sotsiaalministeerium ja Justiitsministeerium teevad Progress projekti raames koostööd ka Koolitantsuga, eesmärgiga tõsta teadlikkust vägivallast nii tantsu juhendajate kui noorte hulgas sellest, et vägivald ei ole kunagi lahendus ning seda ei õigusta miski. Augustis toimub selle projekti raames 70-80 noorele tantsulaager, kus saame võimaluse noortega vestelda vägivalla ennetamise teemadel. Koolitantsu lõpplavastusse tuleb samuti vägivalla teema sisse. Lisaks esineme kevadel ETA tantsukoolis seal õppivatele noortele.

Kampaania kodulehekülg on leitav SIIT ning Facebooki lehekülg SIIT.

Kampaaniat „Ava Silmad“ ja projekti teisi tegevusi rahastab Euroopa Komisjon programmist PROGRESS (2007-2013), Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ja Politsei-ja Piirivalveamet. Projekti partnerid on veel Siseministeerium, Eesti Avatud Noortekeskus ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaud.

 

Stereotüübid


Soostereotüüpide teavituskampaania eesmärk oli tõsta eelkõige Eesti elanikkonna ja eriti noorte teadlikkust soolistest stereotüüpidest ja soolisest ebavõrdsusest ning soodustada ühiskonnas mõistmist, et poiste ja tüdrukute, meeste ja naiste terviklikuks arenguks ja eneseteostuseks on vaja senisest mitmekesisemate naiselikkuse ja mehelikkuse vormide märkamist, respekteerimist ja arendamist. Kampaania keskendus eelkõige hariduse, töö- ja pereeluga seotud probleemidele ning stereotüüpidele.

        

Igal mehel ja naisel, poisil ja tüdrukul on võrdselt õigus vabale eneseteostusele nii avalikus kui ka erasfääris. Ühiskonna arengu seisukohast on jätkusuutmatu piirata või suunata inimeste tegevust ühiskonnas ainult nende bioloogilisest soost lähtudes.

 

Sooliste stereotüüpide kadudes oleks seega võimalik naistel ja meestel ühiskonnas vabamalt, loomingulisemalt, tervemalt ja mõnusamalt elada.

Rohkem infot Stereotüüpide kampaania kohta leiad SIIT.

SIIT on leitavad kampaania raames loodud videoklipid.

25.04.2013, rahvusvahelisel Poiste ja tüdrukute päeval, toimusid kampaania raames Eestis esimesed soolisi stereotüüpe murdvad karjääripäevad, mille eesmärgiks on laiendada noorte erialavalikuid. Päevadel tutvustati poistele erialasid, mida peetakse üldsuse poolt traditsioonilisteks “naiste” erialadeks ja vastupidi – tüdrukud tegid tutvust “meeste” erialadega.

Kokku viidi 2013. aasta kevadel ja sügisel läbi 14 poiste ja tüdrukute päeva Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel, Kukrusel ja Ülenurmel koostöös sealsete haridusasutustega. Poiste päevi korraldasid Tallinna Tööstushariduskeskus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve filiaal, Tartu Kõrgem Meditsiinikool ja Tartu Ülikool. Tüdrukute päevi korraldasid Tallinna Tööstushariduskeskus, Eesti Energia Kaevandused, Virumaa Kolledž, IT Kolledž ja Tartu Lennuakadeemia. Pilootprojektis osalesid 250 eesti ja vene koolide gümnaasiumi õpilast.

Poiste ja tüdrukute päeva idee on pärit Saksamaalt, kus seda formaati alates 2000. aastast edukalt kasutatakse. Lisaks Saksamaale toimuvad samalaadsed päevad ka Austrias, Šveitsis, Luxemburgis, Tšehhis ja Poolas. Rohkem lugemist poiste ja tüdrukute päevade kohta Saksamaal: www.boys-day.de ja www.girls-day.de.

Kampaaniat toetas Euroopa Liit ESF programmi "Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2011-2013" raames.

 

Kutsumus

 

Tööturu ebavõrdsuse vähendamisel on abi juba ka väikestest muudatustest. Kampaania eesmärkideks oli:

  • ... teadvustada rohkem ühiskonnas esinevat soolisest ebavõrdsust.
  • ... anda mõista, et pole töid, mis sobivad ainult meestele või naistele.
  • ... panna inimesi toetama ebatüüpilisi erialavalikuid ning suhtuma neisse positiivselt.
  • ... mõjutada inimesi mitte piirama end töökohta otsides või ümber õppides stereotüüpse mõtlemisega.
  • ... muuta inimeste jaoks oluliseks töötajaskonna sooline tasakaal ning ka võrdse töö eest võrdse palga maksmise põhimõttest kinnipidamine.

Kampaania raames toimusid kõigi maakondade koolides infotunnid gümnaasiumiõpilastele, mille eesmärk oli püüda vähendada naiste ja meeste ebavõrdsust Eesti tööturul.

Kõigil üritustel oli noortel võimalik enda karjäärivalikute üle arutleda ning ühtlasi esines infotundidel ka vastava kooli vilistlane, kes enda tööst rääkis.

Kampaania käigus toodeti neli videoklippi, mida erinevate meediumite vahendusel levitati


2010. aasta suvel anti välja ka Kutsumuse Leht.

Kampaaniat toetas Euroopa Liit ESF programmi "Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2008-2010" raames.

 

 

Viimati uuendatud: 17. juuli 2015