Välisrahastus

Norra toetused 2009-2014

Viimaks ellu eesmärke soolise võrdõiguslikkuse ning töö-, pere- ja eraelu tasakaalu edendamises, allkirjastasid 8. juunil 2011. a Eesti välisminister Urmas Paet ja Norra välisminister Jonas Gahr Støre Oslos Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismide rakendamist käsitlevad vastastikuse mõistmise memorandumid.

Norra toetuse peamised eesmärgid on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid Norra ja abisaajariikide vahel omavahel kokku lepitud esmatähtsates valdkondades. Lisaks Eestile on abisaajariikide hulgas veel Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia, Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, Küpros, Kreeka, Malta, Hispaania ja Portugal.

Norra finantsmehhanismi 2009-2014 vastastikuse mõistmise memorandum jõustus 9. juunil 2011. Norra netotoetus Eestile on 23,68 miljonit eurot, millest soolise võrdõiguslikkuse ning töö-, pere- ja eraelu tasakaalu edendamiseks kuulub 2 000 000 eurot. Norra toetustest rahastatavate teemade hulka kuuluvad sooline palgalõhe, diskrimineerimise vastane õiguskaitse, pere- ja töötajasõbraliku keskkonna edendamine ja palju muud. Programmiperiood lõppeb 30. aprill 2016.

Rohkem infot Norra programmide kohta leiad SIIT.

 

Euroopa Sotsiaalfond (ESF)

Programm "Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2011–2013" (elluviimise periood 2011-2015)


Programm „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2011-2013”  viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel „Inimressursi arendamise rakenduskava” alusel prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine” raames perioodil 2011-2015. Programmi kogueelarve on 702 394 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfond katab 597 035 eurot (85%) ja Eesti riik 105 359 eurot (15%).

Programmi üldeesmärgiks on soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja soolise diskrimineerimise vähenemine. Alameesmärkideks on soolise võrdõiguslikkuse õigusnormide rakendamise tagamine, töötajate ja tööandjate teadlikkuse suurendamine soolisest võrdõiguslikkusest ning sooliste stereotüüpide negatiivse mõju vähendamine meestele ja naistele. Programmi raames viiakse läbi uuringuid ning analüüse, tegeletakse teavitusega ning korraldatakse konverentse, seminare ja koolitusi.

Euroopa Sotsiaalfond toetab algatusi, mis edendavad tööhõivet, panustavad inimeste kvalifikatsiooni edendamisse ja tõstavad töötajate konkurentsivõimet.

Viimati uuendatud: 20. märts 2015