Võrdne kohtlemine

Võrdse kohtlemise põhimõte tähendab, et inimesi ei tohi diskrimineerida neile omistatud tunnuste tõttu. Eestis kehtivas võrdse kohtlemise seaduses on toodud välja 8 tunnust, mille alusel diskrimineerimine on seadusevastane.

Nendeks on:

  • rahvus (etnilise kuuluvus)
  • rass
  • nahavärvus
  • usutunnistus
  • vanus
  • puue
  • seksuaalne sättumus
  • sugu

Võrdse kohtlemise seadus jõustus 1.jaanuaril 2009. Seadusega on võimalik tutvuda SIIN. Seaduse eesmärgiks on kaitsta inimesi välja toodud tunnuste alusel diskrimineerimise eest. Diskrimineerimist soo alusel reguleerib soolise võrdõiguslikkuse seadus.

 

Mis on diskrimineerimine?

Diskrimineerimiseks saab lugeda olukordi, kui ühe või mitme eelpool välja toodud tunnuse alusel koheldakse ühte inimest teisest erinevalt. Oluline on jälgida, et diskrimineerimiseks saab nimetada olukordi, kus kaks inimest on samalaadses olukorras (näiteks kandideerimas samale töökohale).
Diskrimineerimisjuhtumite toimumise puhul on oluline võtta ühendust valdkonnas pädevate ekspertidega.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

Võrdõigusvolinik jälgib võrdse kohtlemise seaduse ja soolise võrdõiguslikkuse seaduse nõuete täitmist, nõustab ja abistab isikuid diskrimineerimist käsitlevate kaebuste esitamisel ning annab arvamusi võimaliku diskrimineerimise asetleidmise kohta.

 

 

 

Kontrolli, kas sind on diskrimineeritud –

Erinevus rikastab kompass


 

Viimati uuendatud: 16. märts 2015