Riigireform Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas

Inimeste tervise hoidmine, tõhus ravi ja ennetus on lähiaastatel meie ühiskonna toimetuleku ning heaolu võtmeküsimus. Peame hakkama saama olukorras, kus rahvaarv väheneb ja töökäte puudus aina kasvab ning samal ajal kasvab inimeste ootus saada üha kvaliteetsemaid avalikke teenuseid sõltumata elukohast. Sellega edukalt toimetulemiseks peame liitma tänased sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna teadmised ja ülesanded ning tooma need ühtsete põhimõtete ja juhtimise alla.

Miks on muutusi vaja?

Pildil on ema ja laps suvisel heinamaal
 • Täna on tervisevaldkonna inimeste kompetents ja vastutus laiali erinevate ametite vahel ning olulised tööülesanded ressurssidega katmata. Analüüsid näitavad, et peenhäälestusest ei piisa, vajalik on luua tugev terviseala ühendamet.
 • Lisaks on viimaste aastate kriisid – koroona, energiahindade kallinemisest tõukuvad toimetulekuraskused, Ukraina sõja mõjud, meile näidanud, et kriiside ennetamine ja maandamine muutlikus keskkonnas senise kohmaka ja ebaühtlase korraldusega pole võimalik.
 • Muutuste eesmärk on paremini toetada ja hoida Eesti inimeste tervist, milleks tuleb koondada tänased tervisevaldkonna teadmised, järelevalve ning tuua teenused ja tööülesanded ühtse juhtimise ning rahakoti alla.
 • Oleme riigireformi juhtrühmaga jõudnud terviseala ühendameti visioonini – kujundada Terviseameti ja Ravimiametis ühendorganisatsioon, millel saab inimkeskse tervishoiu kujundamisel olema keskne roll.
 • Üldjuhul on mõistlik ja ressursisäästlik koondada toetavad tegevused ühe katuse alla. Analüüsime seda võimalust ka Tööinspektsiooni ja Tervise Arengu Instituudi puhul.

Millised muudatused on kavas?

 • Ühendame Terviseameti ja Ravimiameti terviseala ühendametiks 1. juuliks 2023, et koondada tervist toetavad teenused alates ravimiteabest, järelevalvest kuni tervisliku elu- ja (töö)keskkonna loomiseni.
 • Viime Terviseametist toiduvaldkonna analüüsid üle maaeluministeeriumi kavandatavasse ühendlaborisse.
 • Kaalume ühendametisse koondada ka teiste valdkonnaga seotud asutuste (TI, TAI, SoM) tugiteenused.
 • Ühtlustame järelevalve korrastamiseks ühendameti ja Tööinspektsiooni tööprotsesse ning -vastutusi.
 • Toome Haigekassasse üle mõned haakuvad teenused TAI-st ning kuna teenuste spekter on ajaga laienenud, saab Eesti Haigekassast reformi käigus Tervisekassa.
 • Viime TAIst lastekaitsetöötajate ja asendushoolduse valdkonna koolitused SKAsse põhiteenuse juurde.
Pildil on riiul hästi organiseeritud värviliste paberitega.

Milline on visioon ühendametist?

Viimased aastad on pakkunud meie ühiskonnale väljakutseid pandeemiast ja Ukraina sõja mõjudest kuni vaimse tervise probleemideni. Paraku ei jää need ilmselt viimaseks ning väljakutsetega saab toime tulla ainult tugeva organisatsioonina, kus on ühtsed tööpõhimõtted, lõimunud teenusekäsitlus ning rahade juhtimine. 

Soovime Terviseameti ja Ravimiameti ühendamisega panna kokku peamised inimeste tervist toetavad teenused. Ühendametis on võimalik olemasolevaid ressursse kasutada targemini kui seni niigi nappi ressurssi jagades – nii raha kui ka inimeste vaates.

Muudatuste tulemusel tekkib sotsiaalministeeriumi haldusalas tugeva kompetentsiga ühendamet, mis koondab Eesti inimeste tervist puudutavad teenused, järelevalve ning teadmised ühtse juhtimise ning rahakoti alla.

Ühendameti loomisega lõppevad ära näiteks olukorrad, kus vaktsineerimine on jagatud kahe ameti vahel või uue ravimi kasutuselevõtt eeldab mitme erineva asutuse uksele koputamist. Tugevas ühendametis saavad olema senisest paremini korraldatud teiste seas järelevalve, mürgistusteave, kriisijuhtimine, ravimiteave.

Ameti funktsioonid hõlmavad:

 • nakkushaigused ja diagnostika
 • tervisedendus
 • rahvatervishoid
 • tervishoiusüsteem ja valmisolek
 • ravimid, kemikaalid ja meditsiiniseadmed
 • järelevalve ja kvaliteet
 • tugiteenused (õigusteenistus, infohaldus, finants, personal, kommunikatsioon, haldus)
 • kvaliteedijuhtimine ja arendus
 • analüüs
 • infoturve

Ühendametit hakkab juhtima peadirektor. Ühendameti loomisel säilivad regioonid ning neid juhivad piirkonna juhid. Ühendameti tegevus jätkub esialgu asutuste praegustes asukohtades.

Riigireformi ettevalmistused ja koosloome

Ühendameti loomine puudutab mitmeid asutusi, sadu töötajaid ning ümberkorraldusi lähiaastatel, selle õnnestumiseks on vaja teha koostööd.

Reformi ettevalmistamiseks ja elluviimiseks on moodustatud juhtrühm ning kolm alatöörühma, kes on koos käinud alates 2022. aasta algusest. Nüüd, mil ühendameti loomine liigub peatselt järgmisesse etappi, luuakse juurde spetsiifilisemaid sisu- ja tugivaldkondade töörühmasid. Kui need on moodustatud, avaldame info selle kohta siinsamas veebis. 

Lisaks töörühmade kohtumistele on toimunud mitmeid konsultatsioone ametite juhtide, partnerite ja ekspertidega, et leida parimad lahendused tugiteenuste ühendamiseks, teadusalase kompetentsi säilitamiseks. Nii on eraldi toimunud arutelud teadlastega teadusuuringute ning andmekogude parimaks korralduseks või sotsiaalpartneritega erinevate funktsioonide ümbervaatamiseks.

Ühendameti loomise visioonidokument on olnud muudatusteks avatud kogu ettevalmistuste vältel. Korjasime asutuste ettepanekuid tänavu aprilli lõpus-mais, täiendatud versiooni konsultatsioonid toimusid juuni lõpus-juulis. Järgmise sammuna on kavas läbi viia veel täiendavad arutelud sotsiaalpartnerite ning ametite esindajatega, pärast seda valmivad materjalid valitsuse aruteluks.