<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Psühholoogi palga- ja juhendamistoetustoetus ja vaimse tervise teenuse toetus

Veebruaris 2024 avanesid taotlusvoorud kahele toetusmeetmele, mis võimaldavad kohalikel omavalitsustel ja esmatasandi tervisekeskustel saada riigilt 2024. aastal rahalist tuge piirkonna elanikele psühholoogilise abi ja vaimset tervist toetavate teenuste pakkumisel.

Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskusele

on mõeldud kohalikel omavalitsustele ja esmatasandi tervisekeskustele, kes on sõlminud või sõlmimas töölepingu psühholoogiga. Meedet iseloomustab järgmine:

 • palgatoetuse suurus on 1812 eurot kuus iga 7000 elaniku kohta omavalitsuses või tervisekeskuse nimistus
 • toetust makstakse kuni toetuse viiekordses määras;
 • toetuse saaja juhendamisel lisandub juhendamistoetus 362,40 eurot iga juhendatava kohta;

toetus on kõigile taotlejatele, kes ületavad seatud lävendi:

 • psühholoogil on magistrikraad,
 • psühholoog nõustab elanikke vahetult,
 • ligipääs teenusele on kõikidel KOV elanikel või tervisekeskuse nimistutesse kuulujatel;

Meetmest kaetakse tööjõukulud, mis on tekkinud perioodil 01.01.2024–31.12.2024. Taotlusvoor on avatud kuni 30.novembrini 2024 või kuni eelarve lõppemiseni.

 • Toetuste otsused langetatakse igakuiselt eelmise kalendrikuu kohta.
 • Taotluse saavad esitada kohalikud omavalitsused või nende ametiasutused (v.a linnaosavalitsused) ja esmatasandi tervisekeskus (s.o eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kel on tegevusluba üldarstiabi osutamiseks), mille nimistutes on vähemalt 4000 inimest.
 • Taotlusele tuleb lisada teenust vahetult osutava inimese CV, haridust tõendav dokument ja kinnituskiri isiku valmisoleku kohta osutada nimetatud perioodil psühholoogilist abi.
Sinisel taustal inimese pea kontuur külgvaates. Pea sees kaootiliselt paiknevad mitmevärvilised kriipsud.

Lisainfo:

Vaimse tervise teenuse toetusele on õigus KOV-il, kes soovib oma elanikele pakkuda psühholoogilist või psühhosotsiaalset abi hallatava asutuse või muu koostööpartneri kaudu. Meedet iseloomustab järgmine:

 • Rahastatakse psühholoogilist abi ja psühhosotsiaalset abi. Psühholoogilise abina kvalifitseerub erialase haridusega psühholoogi professionaalne tegevus, psühhosotsiaalse abina on varasematel aastatel rahastatud näiteks:
 1. psühholoogiline nõustamine
 2. loovteraapia;
 3. hingehoidlik nõustamine;
 4. pereteraapia;
 5. dialektiline käitumisteraapia;
 6. kogemusnõustamine;
 7. pere lahendusring;
 8. muu inimeste psühhosotsiaalset heaolu parandav tegevused, mida pakuvad oma pädevuse piires selleks asjakohase ettevalmistuse saanud isikud ja mille rahastamist peab Sotsiaalministeerium põhjendatuks
 • Teenuse toetuse suurus on 2414,46 eurot kuus iga 7000 KOV elaniku kohta;

Taotlusi hinnatakse kolme hindamiskriteeriumi lõikes:

 1. teenuste koosluse vastavus määruse eesmärgile;
 2. teenust vahetult osutava isiku hariduslik ja kutsealane ettevalmistus;
 3. teenust vahetult osutava isiku töökogemuse piisavus.
 • Taotlusvoor on avatud kuni 30. novembrinii 2024 või kuni eelarve lõppemiseni.
 • Toetuste otsused langetatakse igakuiselt eelmise kalendrikuu kohta.
 • Meetmest kaetakse tööjõukulud, mis on tekkinud perioodil 01.01.2024–31.12.2024.
 • Taotluse saavad esitada kohalikud omavalitsused ja nende ametiasutused (v.a linnaosavalitsused).
 • Taotlusele tuleb lisada teenust vahetult osutava inimese CV, haridust tõendavad dokumendid ja kinnituskiri isiku valmisoleku kohta osutada nimetatud perioodil teenuseid.
 • Toetuse määramisel makstakse kogu toetusesumma taotlejale etteulatuvalt välja, toetuslepingut ei sõlmita ·

Vaimse tervise teenuse toetuse taotlusvoor on suletud eelarveliste vahendite lõppemise tõttu.

Taotlusi hinnatakse järgmiste hindamiskriteeriumite lõikes:

 • Vaimse tervise teenuse osutamise toetamiseks järgmiste hindamiskriteeriumite järgi:

1) teenuse vastavus määruse eesmärgile;

2) teenust vahetult osutava isiku haridusliku ja kutsealase ettevalmistuse piisavus teenuse osutamiseks;

3) teenust vahetult osutava isiku töökogemuse piisavus teenuse osutamiseks;

4) teenuse maksumuse optimaalsus.

 • Kogukondliku toe osutamise toetamiseks järgmiste hindamiskriteeriumite järgi:

1) tegevuse vastavus määruse eesmärgile;

2) tegevuse maksumuse optimaalsus.

Lisainfo:

 • Digiallkirjastatud taotlus tuleb esitada toetuse andjale e-kirjaga aadressil [email protected]. Taotluseid võetakse vastu kuni 30. novembrini 2023 või kuni eelarve lõppemiseni. Sõjapõgenike taotlusvoor on eelarvevahendite lõppemise tõttu suletud alates 07.07.2023.

Viimati uuendatud 03.07.2024