Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töötaja juhendamine

Ohutu ja turvalise töökeskkonna loomiseks on oluline nii tööandja kui töötaja panus. Tulenevalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusest on tööandjal kohustus korraldada töötajale juhendamine ja väljaõpe. Teiselt poolt on töötajal kohustus järgida töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.

Eelkõige tuleb töötajale teatavaks teha ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, näiteks esmaabi andmise kord, töökeskkonnas esinevad ohutegurid ja nendega kaasnevad riskid ning kasutatavad iskukaitsevahendid. Samuti tuleb töötajale teatada töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnaspetsialisti kontaktandmed, kelle poole saab töötaja edasistes töökeskkonda puudutavates küsimustes pöörduda. Tööandjal tuleb korraldada töötajale töökohal väljaõppe ohutute töövõtete ja asendite omandamiseks, võttes muu hulgas arvesse töötaja töö eripära ja ohtlikkust. Väljaõpet tuleb korrata, näiteks kui muutub ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse korraldus, töövahendid, töötajate koosseis või esineb muu asjaolu. Täpsem informatsioon töötaja juhendamise ja väljaõppe kohta on leitav Tööelu portaalist.

Viimati uuendatud 05.07.2023