Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Minister Kütt: tulemuslik koostöö algab üksteise mõistmisest

18.11.2014 | 17:17

Uudis
    • Jaga

Täna allkirjastati sotsiaalministeeriumis puude või tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse kaitse tagamise ja koostöö lepe. Hea tahte lepe sisaldab endas osapoolte kokkuleppeid ühisteks tegevusteks iga inimese paremaks kaasamiseks ühiskonda. Allkirjastamisel rõhutasid osapooled üksmeelselt, et leppe koostamise protsess on hea näide kaasamise hea tava järgimisest ja nii võiks koostöö ka jätkuda.

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt pidas tähtsaks rõhutada, et hea tahte lepe on ajas muutuv ja arenev. „Koostöö on olnud tulemuslik, sest kõik osapooled on leppe koostamisse aktiivselt panustanud. Protsessi käigus on üksteiselt õpitud ning erinevaid probleeme ja muresid paremini mõistetud,“ tõdes Kütt. Ministeeriumi ja sotsiaalpartnerite vahel oli küll kohati pingeline, aga see-eest sisukas koostöö. Kohtumiste ja arutelude käigus edastati ministeeriumile 95 muudatusettepanekut, millest valdav enamus võeti leppes ka arvesse. Näiteks saab täiendusi omastehooldajaid puudutav seadusandlik regulatsioon, mis lähtub nende tegelikest vajadustest. Samuti kehtestatakse ka riigi ja kohalike omavalitsuste poolt osutatavate sotsiaalteenuste miinimumstandardid.

Täna toimus leppe pidulik allkirjastamine, millest võttis osa 12 organisatsiooni. Partnerid, kes soovivad oma liikmetele ja huvigruppidele lepet täpsemalt selgitada, saavad oma allkirja anda hiljem. Praegu toimub ministeeriumi järgmise aasta tööplaanide koostamine, kuhu saab sisse arvestada ka leppes ettenähtud tegevusi.

Oskar Lepik

Pressiesindaja