<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Strateegilise partnerluse rahaline toetamine

Strateegiline partnerlus on koostöövorm vabaühendustega. Strateegilised partnerid toetavad ministeeriumi valitsemisala tulemuseesmärkide saavutamist ning panustavad poliitika elluviimisse ja kujundamisse.

Taotlusvoorud kuulutatakse välja kindlate teemade kohta.

2023. aasta taotlusvoor

Taotlusvoor oli avatud 11.09-16.10.2023.

Toetatavad valdkonnad

 1. aastal on võimalik toetust taotleda kuue valdkondliku programmi raames:

1) hasartmängu- ja digisõltuvus;
2) vaimse tervise huvikaitse;
3) psüühikahäireid kogenud inimeste võimestamine;
4) tervislik toitumine ja liikumine;
5) elanikkonna esmaabioskused ja
6) toiduabi.

Toetatavad tegevused ja kasusaajad

Toetatavad tegevused ja tegevustest kasusaajad on valdkondlike programmide lõikes erinevad ning need on välja toodud määruse peatükis nr 4 „Valdkondlikud programmid ja nendele kohalduvad eritingimused“.

Eesmärk

Toetust antakse kooskõlas heaolu arengukavaga aastateks 2023–2030 ja rahvastiku tervise arengukavaga aastateks 2020–2030 eesmärgiga soodustada vabaühenduste osalemist sotsiaalvaldkonna ja tervisevaldkonna poliitika kujundamises ja elluviimises.

Eelarve

 • Taotlusvooru kogueelarve on 3 450 000 €. See jaguneb valdkondlike programmide vahel järgmiselt:
 1. hasartmängu- ja digisõltuvus 450 000 €;
 2. vaimse tervise huvikaitse 315 000 €;
 3. psüühikahäireid kogenud inimeste võimestamine 165 000 €;
 4. tervislik toitumine ja liikumine 120 000 €;
 5. elanikkonna esmaabioskused 2 100 000 €;
 6. toiduabi 300 000 €.
 • Toetuse maksimaalne suurus võrdub taotlusvooru eelarvega, v.a toiduabi programm, kus toetuse maksimaalne suurus ühe programmi kohta on 50 000 € ühe aasta kohta ehk 150 000 € projekti kohta.
 • Omafinantseeringu minimaalne määr on 1% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu kohustus ei kehti osale, mida makstakse välisprojekti omafinantseeringu katmiseks.

Tegevuse kestus

 • Projekti elluviimise periood on ajavahemik, millal tehakse projekti tegevused ning tekivad projekti elluviimisega kaasnevad kulud.
 • Projekti elluviimise perioodi algus ei või olla varasem kui 01.01.2024. Projekti tegevused peavad kestma 2026. aasta detsembrini. Erandiks on tervisliku toitumise ja liikumise programm, mille puhul peavad projekti tegevused kestma 2025. aasta detsembrini.
 • Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing või sihtasutus.
 • Taotleja võib tegevuste elluviimisse kaasata partnereid. Partneriks ei ole projekti kaasrahastaja, kes ei osale projekti tegevuste elluviimises, ega teenust osutav isik. Partneril tekivad projekti elluviimise käigus kulud.
 • Partneriks võib olla Eestis registreeritud juriidiline isik, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus või asutus või rahvusvaheline organisatsioon, kui valdkondliku programmi tingimustest ei tulene teisiti.

Elanikkonna esmaabioskuste programmis nimetatud esmaabioskuste (täiend)õppe ja (täiend)koolituste süsteemi pikaajaline plaan on ministeeriumis kinnitamisel ja sellega tutvumiseks kirjutage palun aadressil [email protected].

Infotund toetuse taotlejatele toimus virtuaalselt MS Teams keskkonnas 19. septembril.

Infotunni salvestus

Tegevust rahastab Eesti riik. Projektiga seotud trükistes, reklaamides ja avalikel esinemistel, kasutades võimaluse korral Sotsiaalministeeriumi logo. Logo kasutus peab vastama valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi stiilijuhistele. Kui logo ei ole võimalik kasutada, tuleb viidata toetusele sõnaliselt.

Sotsiaalministeeriumi logo failid »

Logo kasutamise kujundusreeglid »

 • Taotlused esitatakse e-toetuse keskkonna kaudu taotlusvooru käigus.
  Taotlusvoor on avatud kuni 16.10.2023.
 • Taotluste vastuvõtt lõpeb taotluse esitamise tähtpäeval kell 17:00.
 • Taotleja võib taotlusvooru ühe valdkondliku programmi kohta esitada ühe taotluse.

 • Laste heaolu, õiguste ja kaasatuse edendamise rahaline toetamine

 • Taotlusvoor: SULETUD
 • Taotlusvoor oli avatud 26.09. - 31.10.2022.

Kasusaajad

 • Projekti tegevustest kasusaajad peavad olema lapsed, eelkõige abivajaduse tekkimise ohus või juba väljakujunenud abivajadusega lapsed, nende vanemad või hooldajad, lastekaitsetöötajad, lastega töötavad spetsialistid, laste heaolusse panustavad organisatsioonid, kohalikud omavalitsused või kogukonnad.

 • Laste õiguste ja kaasatuse edendamise eesmärgiga projektide tegevustest kasusaajad võivad olla ka riigiasutused, kelle tegevus on seotud laste heaolu ja õiguste tagamisega oma haldusalas.

Eesmärk

Toetust antakse eesmärgiga:

 • Suurendada laste heaolu lapse abivajadust ennetavate ning abivajavatele lastele mõeldud meetmete arendamise ja pakkumisega ning võimestada strateegilist partnerit laste heaolu edendamiseks (edaspidi laste heaolu edendamise eesmärk).
 • Suurendada ühiskonna teadlikkust lapse õigustest, toetada laste osalust ja kaasatust ning võimestada strateegilist partnerit laste õiguste ja kaasatuse edendamiseks (edaspidi laste õiguste ja kaasatuse edendamise eesmärk).

Eelarve

 • Taotlusvooru eelarve on 700 000 eurot. See on ühtlasi ka toetuse suurimaks summaks ühe projekti kohta.
 • Omafinantseeringu minimaalne määr on 1% projekti abikõlblikest kuludest.

Tegevuse kestus

 • Projekti elluviimise periood on taotluse rahuldamise otsuses sätestatud ajavahemik, millal tehakse projekti tegevused ning tekivad projekti elluviimisega kaasnevad kulud.
 • Projekti elluviimise perioodi algus ei või olla varasem kui 01.01.2023. Projekti elluviimise periood peab kestma kuni 31.12.2024.
 • Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing või sihtasutus.
 • Taotleja võib tegevuste elluviimisse kaasata partnereid. Partneriks ei ole projekti kaasrahastaja, kes ei osale projekti tegevuste elluviimises, ega teenust osutav isik. Partneril tekivad projekti elluviimise käigus kulud.
 • Partneriks võib olla Eestis registreeritud juriidiline isik, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või rahvusvaheline organisatsioon.

Infotund toetuse taotlejatele toimus MS Teams keskkonnas 4. oktoobril 10.00 - 12.00.

Tegevust rahastab Eesti riik. Projektiga seotud artiklites, reklaamides, slaididel, suulistes sõnavõttudes jm tuleb nimetada Sotsiaalministeeriumit kirjeldatud tegevuse toetajana, kasutades võimaluse korral Sotsiaalministeeriumi logo. Logo kasutus peab vastama valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi stiilijuhistele. Kui logo ei ole võimalik kasutada, tuleb viidata toetusele sõnaliselt.

Sotsiaalministeeriumi logo failid

Logo kasutamise kujundusreeglid

Taotluse esitamine

 • Taotlused esitatakse e-toetuse keskkonna kaudu taotlusvooru käigus.
  Taotlusvoor on avatud kuni 31.10.2022.
 • Taotluste vastuvõtt lõpeb taotluse esitamise tähtpäeval kell 17:00.
 • Taotleja võib taotlusvooru esitada ühe taotluse.

Lisainfo

Taotleja

 • Taotlusi saavad esitada mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotleja võib tegevuste elluviimisse kaasata partnereid.

 • Taotlejal peab olema vähemalt kolmeaastane tõendatav asjakohaste siht- ja sidusrühmadega tegutsemise ja huvikaitse kogemus.

Eesmärgid

 • Toetust antakse eesmärgiga:

  1) suurendada ühiskonna teadlikkust võrdsest kohtlemisest ning võimestada strateegilist partnerit mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdsete võimaluste edendamiseks;
  2) suurendada ühiskonna teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest ning võimestada strateegilist partnerit soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.

Eelarve

 • Taotlusvooru eelarve on 1 500 000 €. Sellest 600 000 € eraldatakse võrdse kohtlemise edendamise eesmärgi projektidele ja 900 000 € soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgi projektidele. Need summad on ühtlasi ka toetuse suurimaks summaks ühe projekti kohta.

 • Omafinantseeringu minimaalne määr on 1% projekti abikõlblikest kuludest

Tegevuse kestus

 • Projekti elluviimise perioodi algus ei või olla varasem kui 01.01.2022 ega hilisem, kui kaks kuud taotluse esitamisest arvates. Projekti elluviimise periood peab kestma kuni 31.12.2024.

Strateegilised partnerid

MTÜ Igale lapsele pere

Projekt: Traumateadlikkust tõstva sekkumise TBRI sisseviimine laste hoolekande keskkondadesse ja laste tugivõrgustiku teadlikkuse kasvu mõju mõõtmine

Projekti kirjeldus: Varase ea raskete kogemustega lapsed, sealhulgas need, kes on kogenud asendushooldust, väärkohtlemist ja hooletusse jätmist, panevad lastekaitsesüsteemi ja spetsialistide ette, kes püüavad pakkuda neile vajalikku tuge, ainulaadsed väljakutsed. TBRI (usalduslikel suhetel põhinev sekkumine) pakub tõenduspõhiseid kompetentse, millega saab abistada tänapäevaste lähenemiste abil selliste kogemustega lapsi nii, et varase lapseea trauma mõjud ei oleks elukestvad ja sotsiaalsüsteemi koormavad.

Toetussumma: 50 000,40

Sihtasutus Viljandi Haigla

Projekt: 180 kraadi- uued suunad laste vaimse tervise toetamisel, väärkohtlemise ennetamisel ja võrgustiku loomisel

Projekti partnerid: Eesti Seksuaaltervise Liit

Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärk on laste ja noorukite vaimse tervise alase teadlikkuse suurendamise ning võrgustikutöö kaudu võimestada ravimeeskondade ja kogukonna koostööd laste vaimse tervise probleemide ja väärkohtlemise ennetamisel (sh potentsiaalsete väärkohtlejate abistamisel) ning laste heaolu edendamisel. Projekti raames paraneb teadlikkus seksuaalsest (väär)käitumisest ja seksuaalsest väärkohtlemisest ning luuakse uuringu alused võrgustikutöö strateegiaks.

Toetussumma: 199 980.-

Projekt: Vaimse tervise HETK: huvikaitse edendamine teaduspõhise kogukonnana

Projekti partnerid: -

Projekti lühikokkuvõte: Vaimse tervise häired on Eesti ühiskonnas tohutult levinud, põhjustades suuri inimlikke kannatusi ja majanduslikku kahju. Viimastel aastatel on kujunenud ühiskondlik ja poliitiline ootus valdkonna probleemide otsustavaks lahendamiseks ning kätte on jõudnud kriitiline hetk valdkonna tuleviku kujunemisel. Valdkonna organisatsioonide vahelises koostöös toetame teaduspõhist ja kaasavat poliitikakujundamist ning propageerime teaduspõhiseid lähenemisi vaimse tervise ja heaolu edendamisel.

Toetus: 315 000.-

MTÜ Peaasjad

Projekt: Suitsiidiennetus läbi teadmiste, oskuste ja teenuste arendamise

Partnerid: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm

Projekti lühikokkuvõte: Eestis hukkub iga aasta umbes 200 inimest enesetapu tõttu. Tegu on laiaulatusliku rahvatervise probleemiga, mis vajab süsteemset lähenemist. Enesetappude ennetuseks on vajalik efektiivne vaimse tervise probleemide ennetus, varane sekkumine ja ravi. Projekti käigus parandatakse vaimse tervise esmaabi oskusi ja teadmisi nii ennetuse kui kogukonnatasandil. Lisaks pakutakse ajakirjanikele teadmisi vaimse tervise teemade käsitlemiseks ning madala lävepakuga nõustamisteenuseid haavatavatele sihtrühmadele.  

Toetussumma: 610 000.-

MTÜ Kuldne Liiga

MTÜ Kuldne Liiga

Projekt: NOVA: Noored-vanad võrgustuvad koos

Partnerid: MTÜ 65B, Mittetulundusühing Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis, Tallinna Ülikool

Projekti lühikokkuvõte:  Vanemaealiste osakaal ühiskonnas kasvab, nende roll suureneb. Suur osa ühiskondlikult aktiivsest elanikkonnast vajab olulisemalt suuremat tähelepanu riigi, kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja organisatsioonide poolt ning nende huvide ja vajaduste arvestamist ja rahuldamist, nende kaasamist. Need teemad saavad olema ühiskonnas laialdaselt esindatud ning toimub aktiivne dialoog ja koostöö poliitikate ja meetmete kujundamise ning asjakohaste nõustamis-, koolitus- ja tööturumeetmete osas.  

Toetussumma: 659699,70

Eesti Lasterikaste Perede Liit

Projekt: Peresõbralik ja lasterikas Eesti

Projekti partnerid: Piirkondlikud organisatsioonid, OÜ Sensus ETC, MTÜ Vaikuseminutid, Eesti Imago Suhteteraapia Ühing, Pere Sihtkapital 

Projekti lühikokkuvõte: Strateegilise partnerina anname panuse peresõbraliku ühiskonna kujundamisesse, et Eesti peredes kasvaks rohkem lapsi, peresuhted oleksid positiivsed ja püsivad ning lasterikkus oleks hinnatud väärtus. Projekt keskendub lasterikaste perede heaolu ja toimevõimekuse tõstmisele, tagab vajaduspõhiste teenuste ja koolituste kättesaadavuse ning suurendab perede kaasatust ühiskonnas. 

Toetussumma: 601 455.-

Perekeskus Sina ja Mina

Perekoolitusühing Sina ja Mina

Projekt: Pere-ja lastesõbralikke väärtusi toetavad ning tasakaalukamad vanemad

Projekti partnerid: MTÜ Laste- ja Noorte Kriisiprogramm, Perekonsultatsioonid OÜ

Projekti lühikokkuvõte: Käesoleva projekti raames saab välja töötatud ja piloteeritud laiapõhjaline koolitusprogrammi, mis põimib omavahel suhtlemisoskused ja teadmised perekonna toimimisest ning pakub võimalust oma päritolupere mustreid ja lapsepõlve traumade mõju teadvustada. Tulemuseks väljaõppe saanud koolitajad ja grupijuhid ning tervemad ja rahuldust pakkuvamad suhted nii paari kui ka lapsevanema tasandil. Projekti kõik tegevused toetavad peresõbralikke väärtusi ja hoiakuid ning arendavad positiivset vanemlust. 

Toetussumma: 307 036.-

Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus

Projekt: Peresõbralik ja lasterikas Eesti

Projekti lühikokkuvõte: Täna tegeletakse Eestis töös lastega eeskätt tagajärgedega. Projekti eesmärgiks on toetada uue kvaliteedi tekkimist kohalikul tasandil laste ja perede toetamisel läbi ennetavate teenuste arendamise ja süsteemse ennetustegevuse käivitamise. Selleks luuakse koostöös omavalitustega üle-Eesti kogukondlikke ennetus-ja peretöökeskuseid, mis pakuvad peredele õigeaegset, asjakohast ning professionaalset tuge laste kasvatamisel, vanemaks ja partneriks olemisel ning laste arenguliste vajaduste toetamisel. 

Toetussumma: 291 509.-

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon

Projekt: Sotsiaalvaldkonna tööjõu toetamine ja eriala arendamine

Projekti partnerid: Tallinna Ülikool

Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärgiks on sotsiaalvaldkonna töötajate tööalase arengu toetamine ja kvalifikatsiooni tõstmine. Projekt on suunatud sotsiaalala töötajatele, juhtidele, poliitikakujundajatele, õppejõududele, üliõpilastele. Projekt toetab eetika ja inimõiguste järgimise suurendamist igapäevapraktikas, sotsiaalala töötajate enesehoiusüsteemi loomist töökohtadel ning valdkonna maine tõstmist ühiskonnas. Projekti kaudne eesmärk on kvaliteetsemad teenused, klientide õiguste ja huvide tõhusam kaitse. 

Toetussumma: 467 545.-

Eesti Punane Rist

Projekt: Elanikkonna esmaabioskuste parandamine ja koostöö edendamine Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumisega

Projekti partnerid: -

Projekti lühikokkuvõte: Projekti käigus töötatakse välja esmaabioskuste õppe ja koolitussüsteemi pikaajalise ning tervikliku plaani elluviimiseks vajalik üksikasjalik tegevuskava ning koostatakse juhtimismudel, kaasates erinevaid osapooli. Lisaks viiakse läbi esmaabi koolitusi erinevatele sihtrühmadele, luuakse toimiv esmaabioskuste õppe ja koolitustega tegelevate org.koostöövõrgustik ning plaan elanikkonnale kiirelt esmaabi õpetada kriisiolukordades. Läbi projekti toimub rahvusvahelise org. võimestamine Eestis.

Toetus: 2 100 000.-

Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus

Projekt: Hasartmängusõltuvuse ennetamine ja hasartmängusõltuvusega inimeste ning nende lähedaste toetamine

Projekti partnerid: -

Projekti lühikokkuvõte:   Projekti käigus pakutakse mängusõltlastele ja digisõltlastele ning nende lähedastele tasuta nõustamist, psühhoteraapiat ja psühhosotsiaalset rehabilitatsiooni, avatud on mänguriliin 15410.

Toetus: 159 925.-

Lastekaitse Liit

Lastekaitse Liit

Projekt: Koostöös laste ja perede heaks!

Projekti lühikokkuvõte: Projekti „Koostöös laste ja perede heaks!“ eesmärgiks on toetada ja edendada koostöiselt Eestis lapse õigusi ja osalust, arendada abivajadustega lastele suunatud meetmeid, lastekaitse professiooni ja suurendada ühiskonna teadlikkust. Laste heaolu tagatis on teadlikkus lapse õigustest ja nende rakendamine ühiskonnas. Süsteemne lähenemine professionaalsete organisatsioonide koostöös edendab meie laste ja perede heaolu, aidates tõhusamalt ennetada laste väärkohtlemist ja abivajaduse süvenemist.

Projekti partnerid: SA Lapse Heaolu Arengukeskus, MTÜ Oma Pere ja MTÜ Ennetustegevuse Keskus ja MTÜ Vaikuseminutid

Toetussumma: 450 000.-

Eesti puuetega inimeste fond

Projekt: Puudega ja psüühikahäirega inimeste organisatsioonide rahastamise korraldamine 2024. aastal

Projekti partnerid: -

Projekti lühikokkuvõte: Projekti tulemusena on tagatud valdkonna stabiilsus ning puuetega ja psüühikahäirega inimesed ja nende lähedased on kaasatud seadusloomesse, nende huvid on kaitstud nii riiklikul kui kohalikul tasandil, puuetega inimesed on teadlikumad oma õigustest. Üldine ühiskonna teadlikus puuetega inimeste probleemidest on paranenud.

Toetus: 1 500 000.-

Projekt: Kogemus õpetab

Projekti partnerid: Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing (EPRÜ)

Projekti lühikokkuvõte: EPILL koondab ja esindab psüühilise erivajadusega inimesi ja lähedasi. Projekti "Kogemus õpetab" eesmärk on võimestada organisatsiooni ja eestkõnelejaid, et vähendada häbimärgistamist ja tõsta üldsuse teadlikkust. Teeme seda läbi isiklike lugude, mida esitame nii kirjalike kogemuslugude kui videodena, kogemusseminaridel avalikkusele ja meediale ja läbi kampaaniate. Muudame informatiivsemaks ja ligipääsetavaks kodulehekülje ja võimestatakse eestkõnelejaid, läbirääkimis-ja kaasamisoskusi.

Toetus: 163 266,84

Projekt: Koolide ja koolieelsete lasteasutuste liikumis- ja toitumissekkumiste uuring

Projekti partnerid: Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabor ning peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut

Projekti lühikokkuvõte: Otsime tõenduspõhiseid lahendusi liikumise ja tervisliku toitumise suurendamiseks Eesti laste ja noorte seas koolides ja koolieelsetes haridusasutustes. Praxis ja Tartu Ülikool uurivad toitumise ja liikumise edendamise sekkumisi, katsetades mujal maailmas või Eestis töötanud lahendusi. Kogume häid praktikaid, kohtume haridusasutustega ja valime 2 lahendust katsetamiseks, mille rakendamist ja osalejate kogemusi seejärel hindame. Tulemused avaldame 2025. aasta sügisel konverentsil.

Toetus: 118 145.-

Projekt: Toidujagamisplatvormi arendus

Projekti partnerid: Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond (Eesti Toidupank)

Projekti lühikokkuvõte: Toidupanga võrgustiku toidujagamisplatovrmi eesmärk on päästa rohkem toitu, tõhustada päästetud toidu laialijagamise protsessi, vähendades toidujäätmeid ning aidates toiduabil jõuda kiiremini abivajajateni. Platvorm ühendab annetajad ja abivajajad, muutes toiduabi kättesaadavamaks ja vähendab toidukadu võimalikult tarbija lähedal, toetatades jätkusuutlikkust ning kogukondade sidusust ja ühtekuuluvust.

Toetus: 148 500.-

Projekt: Toidu raiskamise vähendamine ja toiduabi

Projekti partnerid: -

Projekti lühikokkuvõte: Roheline Vald MTÜ väljatöötatud taastuvenergial toimivad toiduringluskapid aitavad efektiivselt toidukadu vältida, võimaldades kiiresti riknevad ning tarbimistähtaja saavutanud toiduained suunata koheselt abivajajatele ning kohalikku kogukonda. Koostöös kohaliku kogukonna, vabatahtlike, MTÜ-de, toidukettide, KOV-i ja kohalike ettevõtjatega luuakse efektiivne jätkusuutlik koostöövorm, mis aitab saavutada Eesti kestliku arengu eesmärke toidukao vähendamiseks 30% aastaks 2030.

Toetus: 148 500.-

Viimati uuendatud 19.02.2024