<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ministeeriumi tutvustus ja struktuur

Kujundame Eestis elu-keskkonna, kus inimestel on võrdsed võimalused inimväärseks eluks.

Selleks kujundame sotsiaal- ja tervisepoliitika, mis võimaldab Eesti inimestel elada kaua ja tervelt, väärtustab inimeste vaimset ja füüsilist heaolu, aitab inimestel elada väärikalt ning vähendab ühiskonnas ebavõrdsust ja vaesust.

Väärtused

Oleme omavahelistes suhetes HOOLIVAD

Hoolime endast, kolleegidest, partneritest, inimestest ja keskkonnast. Panustame koostöösuhetes turvalise ja pingevaba õhkkonna loomisesse ning peame kinni lubadustest ja kokkulepetest. Oleme suheldes ausad, avatud ja sõbralikud ning anname vajalikku tagasisidet. Kuulame, arvestame, mõistame ja väärtustame mitmekesisust ning erinevaid vaatenurki.

Oleme töötegemises KAASAVAD

Teeme eesmärgipärast ja tulemustele suunatud koostööd, kaasates parimat teadmist ja ekspertiisi. Tegutseme koostöös sihtrühma esindajatega, asjatundjatega ning teadlastega. Oleme kaasamisel lugupidavad, avatud ja läbipaistavad. Otsime konsensust, aga kui on vajadus teha valikuid, siis põhjendame ja selgitame neid.

Oleme tulevikku vaadates JULGED

Oleme eestvedajad, kes julgevad katsetada, teha otsuseid, õppida vigadest ning vajadusel kohandada plaane. Osaleme aktiivselt aruteludes, räägime kaasa ning väljendame julgelt oma seisukohti.

Visioon

Loome mõjusaid teadmistepõhiseid valdkonnapoliitikaid lähtudes disainmõtlemise põhimõtetest ja oskame oma tööst lihtsalt ning selgelt rääkida.

Töötame paindlikult ja säilenõtkelt ning meie juhid oskavad juhtida mitmekesiste tiimide tulemuslikkust ning töötajate heaolu.

Arendame oma kompetentse tulevikusuundumustest ja valdkonna vajadustest lähtuvalt ning tagasisidestame regulaarselt arengueesmärkide täitmist

Kasutame nutikalt teabetehnoloogiat teabe haldamiseks, poliitika-meetmete väljatöötamiseks ja töö tõhusamaks korraldamiseks.

Viimati uuendatud 16.04.2024