<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 190 inimest. 96% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 39 aastat.

Tööpakkumised

Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas

Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

Märkame ja väärtustame igat töötajat

Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust

Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. 

Sotsiaalminsteerium oli 2020 aastal humanitaartudengite arvestuses atraktiivne tööandja
Sotsiaalministeerium austab erinevusi
Sotsiaalministeerium on sõlminud mitmekesisuse kokkuleppe

Praktikavõimalused

Teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, on oodatud kandideerima meie praktikakonkurssidel. Palun jälgige kodulehel infot konkursside toimumise kohta.

Viimati uuendatud 20.10.2022