Sotsiaalministeeriumi eelarve

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala 2023. a kulud kokku on 7,9 mld eurot. Asutustest suurimad kulud on Sotsiaalkindlustusametil, ligi 4,1 mld eurot (51,8% valitsemisala kuludest).

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarvest 70% ehk 5,55 mld eurot on seotud heaolu tulemusvaldkonnaga ning 30% ehk 2,36 mld eurot tervise valdkonnaga. Suurimad kulud on sotsiaaltoetused, mis võrreldes 2022. aastaga suurenevad 760,4 mln eurot – muutused on nii toetuste suurustes kui ka sihtrühmades.

Sotsiaalministeerium valitsemisala investeeringud 7,8 mln eurot on 2023.a suunatud peamiselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste arendamisse, et tagada toetuste, pensionite jms korrektsed ja õigeaegsed väljamaksed ning valitsemisala tööks vajalike süsteemide korrasolek.

Loe ka: 2023. a riigieelarve panustab perede toimetulekusse

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala suuremad kulud ja osakaal kogukuludest, %

* Edasiantavates maksudes on kajastatud Eesti Töötukassale töötuskindlustuse vahendid aktiivseteks ja passiivseteks tööturumeetmete osutamiseks, Eesti Haigekassale ravikindlustusmaksu laekumise vahendid ning riikliku vanaduspensioni kogumisosa registripidajale (II sammas).

Viimati uuendatud 14.12.2022