Narkootikumid

Narkootikumide tarvitamine on ennekõike sotsiaalne nähtus, mis toob kaasa mitmeid suuri ühiskondlikke ja isiklikke probleeme. Narkootikumide pideva tarvitamisega kaasnevad sõltuvus, muud terviseprobleemid, vigastused, haridustee katkemine, passiivsus tööturul, koormus tervishoiu- ja hoolekandesüsteemile ning kuritegevus, mis tekitavad ühiskonnale suurt kahju ning loovad omakorda uusi sotsiaalprobleeme.

Sotsiaalministeeriumi ülesandeks narkomaania valdkonnas on ennekõike ennetuse, ravi- ja rehabilitatsiooni- ning narkootikumide tarvitamisest tulenevate kahjude vähendamise teenuste korraldamine ja pakkumine.

Narkomaania valdkonna riiklikud tegevused on kirjeldatud Rahvastiku Tervise Arengukavas 2020-2030 ja Eesti narkopoliitika aastani 2030. Olulisemateks sihtgruppideks on noored (narkootikumide tarvitamise ennetamine ja vähendamine) ning narkootikume tarvitavad inimesed (narkootikumide tarvitamisest tulenevate kahjude vähendamine, ravi- ja tugiteenuste tagamine, häbimärgistava hoiaku vähendamine.

Viimati uuendatud 04.07.2022