Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tervishoid

Sotsiaalministeeriumi roll on kavandada tervishoiupoliitikat ja korraldada selle elluviimist.

Tervishoiusüsteemi ja selle arengut mõjutavad ühiskonnas toimuvad muutused. Elanikkond vananeb, kahaneb ja on liikuv. Terviseteadlikkuse, diagnostika- ja ravivõimaluste ning üldise elatustaseme paranemise tõttu sagenevad pöördumised tervishoiuteenuste saamiseks, samuti kasvavad elanike ootused. Kõrgemaid nõudmisi esitatakse nii tervishoiuteenuste kättesaadavusele, kvaliteedile ja ohutusele kui ka personalile, samas on vahendid (raha, inimesed, taristu) alati piiratud.

 

Inimese teekonnal Eesti tervisesüsteemis on erinevaid osapooli, kellel on igaühel oma roll selles täita.


Eesti tervishoiusüsteem põhineb solidaarsuse põhimõttest lähtuval ravikindlustusel, millega tagatakse võrdse kvaliteediga abi kõigile kindlustatud isikutele. Eestis ravikindlustamata inimene saab vältimatut abi, mille kulud katab haigekassa.

Sotsiaalministeeriumi eesmärk koos valdkonna asutustega on tervishoiupoliitika kaudu:

  • tagada Eesti elanike pikem ja tervem eluiga ning vähendada  enneaegset suremust ja tervise ebavõrdsust;
  • tagada inimeste vajadustele ja ootustele vastavate teenuste kättesaadavus, kvaliteet ja ohutus
  • suurendada elanike teadlikkust teenustest ja rahulolu nendega;

Tervisesüsteemi arendamise osakond tegeleb tervishoiupoliitika kavandamise, korraldamise ja selle elluviimisega ning koordineerib ministeeriumi valitsemisala tegevust tervishoiu valdkonnas. Eesmärkide elluviimisel lähtutakse Rahvastiku tervise arengukavast aastateks 2020–2030 ning tervishoiupoliitika kavandamisel ja korraldamisel selle alaeesmärgist inimkeskne tervishoid.

Valdkonna asutused

  • Eesti Haigekassa katab kindlustatud isikute tervishoiukulud haiguste ennetamiseks ja raviks, rahastab ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmist ning maksab hüvitist ajutise töövabastuse korral.
  • Ravimiamet kaitseb rahva tervist Eestis kasutatavate ravimite järelevalve kaudu.
  • Terviseamet toetab elu- ja õpikeskkonna parendamist, registreerib tervishoiutöötajaid ja väljastab tegevuslubasid tervishoiuteenuste osutamiseks, teeb riiklikku järelevalvet, tegeleb tervisekaitse, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmetega.
  • Tervise Arengu Instituut edendab tervist, kogub ja pakub usaldusväärset üleriigilist teavet Eesti rahvastiku tervise kohta.

Kontakt ministeeriumis

Tervisesüsteemi arendamise osakond tegeleb tervishoiupoliitika kavandamise, korraldamise ja selle elluviimisega ning koordineerib ministeeriumi valitsemisala tegevust tervishoiu valdkonnas.

Viimati uuendatud 04.07.2022