<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sooduspensionid

Soodustingimustel vanaduspensionid ning väljateenitud aastate pensionid on loodud 1950-ndatel ning pärinevad seetõttu tänasega võrreldes hoopis erinevast majanduslikust ning sotsiaalsest keskkonnast. Näiteks oli sotsiaalmaks diferentseeritud ning kõrgema maksumääraga tegevusaladel töötanutel oli võimalus jääda varem pensionile ning saada kõrgemat pensioni.

Sooduspensionitest

Praegu kehtivad sooduspensionid pärinevad iseseisvuse taastamise järgse aja algusest ega arvesta tööturu- ja töötingimustes toimunud muutusi. Need pensionid alandavad nii pensioni määramise kui tööturult lahkumise keskmist vanust ning pärsivad tööturu paindlikkust. Nende pensionide maksmine on edasi lükatud rahaline kohustus, mille hüvitamine toimub teiste pensionäride arvelt ja enne pensioniiga ka siis, kui inimese tervis pole kahjustunud ning töövõime langenud. Nii varajases eas inimestele pensioni maksmine viib tööturult eemale tööealised inimesed, sest sooduspensioni saamiseks peab lõpetama sellel erialal töötamise.

Neid pensione saab umbes 10% pensionäridest. 30 900 inimest saab soodustingimustel vanaduspensioni ja 2 000 inimest väljateenitud aastate pensioni.

Eripensionitest

Lisaks eespool nimetatud sooduspensionitele kehtestati 1990-ndatel ja 2000. aastate alguses osale riigisektoris töötavale inimesele varasemast töötasust sõltuvad eripensionid. Need on:

Käesolevaks ajaks on kõik nimetatud pensionid, v.a Presidendi pension, reformitud ning pärast muudatuse jõustumist teenistusse asuvatel isikutel enam õigust neile pensionitele ei ole.

Riigikontrolli ametniku pension kaotati 2002. a. Riigikogu liikme pensioni ei ole enam alates Riigikogu X koosseisust (2003.a). Õiguskantsleri ja riigikontrolöri pension reformiti 2013.a. ning praegu ametis oleval õiguskantsleril ning riigikontrolöril enam pensionisoodustust ei ole. Samuti ei ole õigust kohtuniku pensionile neil kohtunikel, kes on asunud või asuvad teenistusse pärast 1. juulit 2016.a. Õigus pensionile säilis neil ametnikel, kes seda juba said ning neil, kellel olid muudatuse ajaks vajalikud tingimused täidetud (nt staaž/osa staažist või teenistuses olemine).

Muudatused tegevväelase, politseiametniku ning prokuröri pensioni osas jõustuvad 2020. aastast. Õigused neile eripensionitele säilivad neil isikutel, kes on 2019. aasta 31. detsembril teenistuses ning pensionieaks omandavad vajaliku staaži. Samuti säilib eripension senisel kujul juba pensionit saavatel inimestel. Alates 1. jaanuarist 2020. a teenistusse asuvatel tegevteenistujatel, politseiametnikel ning prokuröridel enam õigust eripensionile ei ole.

Vt täpsemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Viimati uuendatud 07.06.2023