Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Strateegilise partnerluse rahaline toetamine

Strateegiline partnerlus on koostöövorm vabaühendustega. Strateegilised partnerid toetavad ministeeriumi valitsemisala tulemuseesmärkide saavutamist ning panustavad poliitika elluviimisse ja kujundamisse.

Taotlusvoorud kuulutatakse välja kindlate teemade kohta.

2023. aasta taotlusvoor

Taotlusvoor on avatud 11.09-16.10.2023.

Toetatavad valdkonnad

 1. aastal on võimalik toetust taotleda kuue valdkondliku programmi raames:

1) hasartmängu- ja digisõltuvus;
2) vaimse tervise huvikaitse;
3) psüühikahäireid kogenud inimeste võimestamine;
4) tervislik toitumine ja liikumine;
5) elanikkonna esmaabioskused ja
6) toiduabi.

Toetatavad tegevused ja kasusaajad

Toetatavad tegevused ja tegevustest kasusaajad on valdkondlike programmide lõikes erinevad ning need on välja toodud määruse peatükis nr 4 „Valdkondlikud programmid ja nendele kohalduvad eritingimused“.

Eesmärk

Toetust antakse kooskõlas heaolu arengukavaga aastateks 2023–2030 ja rahvastiku tervise arengukavaga aastateks 2020–2030 eesmärgiga soodustada vabaühenduste osalemist sotsiaalvaldkonna ja tervisevaldkonna poliitika kujundamises ja elluviimises.

Eelarve

 • Taotlusvooru kogueelarve on 3 450 000 €. See jaguneb valdkondlike programmide vahel järgmiselt:
 1. hasartmängu- ja digisõltuvus 450 000 €;
 2. vaimse tervise huvikaitse 315 000 €;
 3. psüühikahäireid kogenud inimeste võimestamine 165 000 €;
 4. tervislik toitumine ja liikumine 120 000 €;
 5. elanikkonna esmaabioskused 2 100 000 €;
 6. toiduabi 300 000 €.
 • Toetuse maksimaalne suurus võrdub taotlusvooru eelarvega, v.a toiduabi programm, kus toetuse maksimaalne suurus ühe programmi kohta on 50 000 € ühe aasta kohta ehk 150 000 € projekti kohta.
 • Omafinantseeringu minimaalne määr on 1% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu kohustus ei kehti osale, mida makstakse välisprojekti omafinantseeringu katmiseks.

Tegevuse kestus

 • Projekti elluviimise periood on ajavahemik, millal tehakse projekti tegevused ning tekivad projekti elluviimisega kaasnevad kulud.
 • Projekti elluviimise perioodi algus ei või olla varasem kui 01.01.2024. Projekti tegevused peavad kestma 2026. aasta detsembrini. Erandiks on tervisliku toitumise ja liikumise programm, mille puhul peavad projekti tegevused kestma 2025. aasta detsembrini.
 • Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing või sihtasutus.
 • Taotleja võib tegevuste elluviimisse kaasata partnereid. Partneriks ei ole projekti kaasrahastaja, kes ei osale projekti tegevuste elluviimises, ega teenust osutav isik. Partneril tekivad projekti elluviimise käigus kulud.
 • Partneriks võib olla Eestis registreeritud juriidiline isik, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus või asutus või rahvusvaheline organisatsioon, kui valdkondliku programmi tingimustest ei tulene teisiti.

Elanikkonna esmaabioskuste programmis nimetatud esmaabioskuste (täiend)õppe ja (täiend)koolituste süsteemi pikaajaline plaan on ministeeriumis kinnitamisel ja sellega tutvumiseks kirjutage palun aadressil [email protected].

Infotund toetuse taotlejatele toimus virtuaalselt MS Teams keskkonnas 19. septembril.

Infotunni salvestus

Tegevust rahastab Eesti riik. Projektiga seotud trükistes, reklaamides ja avalikel esinemistel, kasutades võimaluse korral Sotsiaalministeeriumi logo. Logo kasutus peab vastama valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi stiilijuhistele. Kui logo ei ole võimalik kasutada, tuleb viidata toetusele sõnaliselt.

Sotsiaalministeeriumi logo failid »

Logo kasutamise kujundusreeglid »

 • Taotlused esitatakse e-toetuse keskkonna kaudu taotlusvooru käigus.
  Taotlusvoor on avatud kuni 16.10.2023.
 • Taotluste vastuvõtt lõpeb taotluse esitamise tähtpäeval kell 17:00.
 • Taotleja võib taotlusvooru ühe valdkondliku programmi kohta esitada ühe taotluse.

 • Laste heaolu, õiguste ja kaasatuse edendamise rahaline toetamine

 • Taotlusvoor: SULETUD
 • Taotlusvoor oli avatud 26.09. - 31.10.2022.

Kasusaajad

 • Projekti tegevustest kasusaajad peavad olema lapsed, eelkõige abivajaduse tekkimise ohus või juba väljakujunenud abivajadusega lapsed, nende vanemad või hooldajad, lastekaitsetöötajad, lastega töötavad spetsialistid, laste heaolusse panustavad organisatsioonid, kohalikud omavalitsused või kogukonnad.

 • Laste õiguste ja kaasatuse edendamise eesmärgiga projektide tegevustest kasusaajad võivad olla ka riigiasutused, kelle tegevus on seotud laste heaolu ja õiguste tagamisega oma haldusalas.

Eesmärk

Toetust antakse eesmärgiga:

 • Suurendada laste heaolu lapse abivajadust ennetavate ning abivajavatele lastele mõeldud meetmete arendamise ja pakkumisega ning võimestada strateegilist partnerit laste heaolu edendamiseks (edaspidi laste heaolu edendamise eesmärk).
 • Suurendada ühiskonna teadlikkust lapse õigustest, toetada laste osalust ja kaasatust ning võimestada strateegilist partnerit laste õiguste ja kaasatuse edendamiseks (edaspidi laste õiguste ja kaasatuse edendamise eesmärk).

Eelarve

 • Taotlusvooru eelarve on 700 000 eurot. See on ühtlasi ka toetuse suurimaks summaks ühe projekti kohta.
 • Omafinantseeringu minimaalne määr on 1% projekti abikõlblikest kuludest.

Tegevuse kestus

 • Projekti elluviimise periood on taotluse rahuldamise otsuses sätestatud ajavahemik, millal tehakse projekti tegevused ning tekivad projekti elluviimisega kaasnevad kulud.
 • Projekti elluviimise perioodi algus ei või olla varasem kui 01.01.2023. Projekti elluviimise periood peab kestma kuni 31.12.2024.
 • Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing või sihtasutus.
 • Taotleja võib tegevuste elluviimisse kaasata partnereid. Partneriks ei ole projekti kaasrahastaja, kes ei osale projekti tegevuste elluviimises, ega teenust osutav isik. Partneril tekivad projekti elluviimise käigus kulud.
 • Partneriks võib olla Eestis registreeritud juriidiline isik, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või rahvusvaheline organisatsioon.

Infotund toetuse taotlejatele toimus MS Teams keskkonnas 4. oktoobril 10.00 - 12.00.

Tegevust rahastab Eesti riik. Projektiga seotud artiklites, reklaamides, slaididel, suulistes sõnavõttudes jm tuleb nimetada Sotsiaalministeeriumit kirjeldatud tegevuse toetajana, kasutades võimaluse korral Sotsiaalministeeriumi logo. Logo kasutus peab vastama valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi stiilijuhistele. Kui logo ei ole võimalik kasutada, tuleb viidata toetusele sõnaliselt.

Sotsiaalministeeriumi logo failid

Logo kasutamise kujundusreeglid

Taotluse esitamine

 • Taotlused esitatakse e-toetuse keskkonna kaudu taotlusvooru käigus.
  Taotlusvoor on avatud kuni 31.10.2022.
 • Taotluste vastuvõtt lõpeb taotluse esitamise tähtpäeval kell 17:00.
 • Taotleja võib taotlusvooru esitada ühe taotluse.

Lisainfo

Taotleja

 • Taotlusi saavad esitada mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotleja võib tegevuste elluviimisse kaasata partnereid.

 • Taotlejal peab olema vähemalt kolmeaastane tõendatav asjakohaste siht- ja sidusrühmadega tegutsemise ja huvikaitse kogemus.

Eesmärgid

 • Toetust antakse eesmärgiga:

  1) suurendada ühiskonna teadlikkust võrdsest kohtlemisest ning võimestada strateegilist partnerit mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdsete võimaluste edendamiseks;
  2) suurendada ühiskonna teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest ning võimestada strateegilist partnerit soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.

Eelarve

 • Taotlusvooru eelarve on 1 500 000 €. Sellest 600 000 € eraldatakse võrdse kohtlemise edendamise eesmärgi projektidele ja 900 000 € soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgi projektidele. Need summad on ühtlasi ka toetuse suurimaks summaks ühe projekti kohta.

 • Omafinantseeringu minimaalne määr on 1% projekti abikõlblikest kuludest

Tegevuse kestus

 • Projekti elluviimise perioodi algus ei või olla varasem kui 01.01.2022 ega hilisem, kui kaks kuud taotluse esitamisest arvates. Projekti elluviimise periood peab kestma kuni 31.12.2024.

Strateegilised partnerid

MTÜ Igale lapsele pere

Projekt: Varase ea raskete kogemustega lapsed, sealhulgas need, kes on kogenud asendushooldust, väärkohtlemist ja hooletusse jätmist, panevad lastekaitsesüsteemi ja spetsialistide ette, kes püüavad pakkuda neile vajalikku tuge, ainulaadsed väljakutsed. TBRI (usalduslikel suhetel põhinev sekkumine) pakub tõenduspõhiseid kompetentse, millega saab abistada tänapäevaste lähenemiste abil selliste kogemustega lapsi nii, et varase lapseea trauma mõjud ei oleks elukestvad ja sotsiaalsüsteemi koormavad.

Sihtasutus Viljandi Haigla

Projekt: 180 kraadi- uued suunad laste vaimse tervise toetamisel, väärkohtlemise ennetamisel ja võrgustiku loomisel

Projekti partnerid: Eesti Seksuaaltervise Liit

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK

Projekt: VAHUKOMM: vaimse tervise huvikaitse ja kommunikatsiooni edendamine

Projekti lühikokkuvõte: Vaimse tervise häirega inimeste hulk Eesti ühiskonnas kasvab ning need mured avalduvad üha nooremas eas. On kriitilise tähtsusega, et riik teeks tihedat koostööd vaimse tervise valdkonna ekspertide ja abi pakkujatega ning aitaks seeläbi leevendada koroonakriisiga paralleelselt levivat vaimse tervise kriisi. See aga nõuab efektiivset huvikaitsevõimekust vaimse tervise valdkonna esindajatelt, et seatud eesmärgid suudetaks edukalt tõlgendada igapäevapraktikasse. Siin saab eestvedajaks olla VATEK. 

MTÜ Peaasjad

Projekt: Suitsiidiennetus läbi teadmiste, oskuste ja teenuste arendamise

Partnerid: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm

Projekti lühikokkuvõte: Eestis hukkub iga aasta umbes 200 inimest enesetapu tõttu. Tegu on laiaulatusliku rahvatervise probleemiga, mis vajab süsteemset lähenemist. Enesetappude ennetuseks on vajalik efektiivne vaimse tervise probleemide ennetus, varane sekkumine ja ravi. Projekti käigus parandatakse vaimse tervise esmaabi oskusi ja teadmisi nii ennetuse kui kogukonnatasandil. Lisaks pakutakse ajakirjanikele teadmisi vaimse tervise teemade käsitlemiseks ning madala lävepakuga nõustamisteenuseid haavatavatele sihtrühmadele.  

MTÜ Kuldne Liiga

MTÜ Kuldne Liiga

Projekt: NOVA: Noored-vanad võrgustuvad koos

Partnerid: MTÜ 65B, Mittetulundusühing Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis, Tallinna Ülikool

Projekti lühikokkuvõte:  Vanemaealiste osakaal ühiskonnas kasvab, nende roll suureneb. Suur osa ühiskondlikult aktiivsest elanikkonnast vajab olulisemalt suuremat tähelepanu riigi, kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja organisatsioonide poolt ning nende huvide ja vajaduste arvestamist ja rahuldamist, nende kaasamist. Need teemad saavad olema ühiskonnas laialdaselt esindatud ning toimub aktiivne dialoog ja koostöö poliitikate ja meetmete kujundamise ning asjakohaste nõustamis-, koolitus- ja tööturumeetmete osas.  

Eesti Lasterikaste Perede Liit

Projekt: Peresõbralik ja lasterikas Eesti

Projekti partnerid: Piirkondlikud organisatsioonid, OÜ Sensus ETC, MTÜ Vaikuseminutid, Eesti Imago Suhteteraapia Ühing, Pere Sihtkapital 

Projekti lühikokkuvõte: Strateegilise partnerina anname panuse peresõbraliku ühiskonna kujundamisesse, et Eesti peredes kasvaks rohkem lapsi, peresuhted oleksid positiivsed ja püsivad ning lasterikkus oleks hinnatud väärtus. Projekt keskendub lasterikaste perede heaolu ja toimevõimekuse tõstmisele, tagab vajaduspõhiste teenuste ja koolituste kättesaadavuse ning suurendab perede kaasatust ühiskonnas. 

Perekeskus Sina ja Mina

Perekoolitusühing Sina ja Mina

Projekt: Pere-ja lastesõbralikke väärtusi toetavad ning tasakaalukamad vanemad

Projekti partnerid: MTÜ Laste- ja Noorte Kriisiprogramm, Perekonsultatsioonid OÜ

Projekti lühikokkuvõte: Käesoleva projekti raames saab välja töötatud ja piloteeritud laiapõhjaline koolitusprogrammi, mis põimib omavahel suhtlemisoskused ja teadmised perekonna toimimisest ning pakub võimalust oma päritolupere mustreid ja lapsepõlve traumade mõju teadvustada. Tulemuseks väljaõppe saanud koolitajad ja grupijuhid ning tervemad ja rahuldust pakkuvamad suhted nii paari kui ka lapsevanema tasandil. Projekti kõik tegevused toetavad peresõbralikke väärtusi ja hoiakuid ning arendavad positiivset vanemlust. 

Sihtasutus Lapse Heaolu Arengukeskus

Projekt: Peresõbralik ja lasterikas Eesti

Projekti lühikokkuvõte: Täna tegeletakse Eestis töös lastega eeskätt tagajärgedega. Projekti eesmärgiks on toetada uue kvaliteedi tekkimist kohalikul tasandil laste ja perede toetamisel läbi ennetavate teenuste arendamise ja süsteemse ennetustegevuse käivitamise. Selleks luuakse koostöös omavalitustega üle-Eesti kogukondlikke ennetus-ja peretöökeskuseid, mis pakuvad peredele õigeaegset, asjakohast ning professionaalset tuge laste kasvatamisel, vanemaks ja partneriks olemisel ning laste arenguliste vajaduste toetamisel. 

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon

Projekt: Sotsiaalvaldkonna tööjõu toetamine ja eriala arendamine

Projekti partnerid: Tallinna Ülikool

Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärgiks on sotsiaalvaldkonna töötajate tööalase arengu toetamine ja kvalifikatsiooni tõstmine. Projekt on suunatud sotsiaalala töötajatele, juhtidele, poliitikakujundajatele, õppejõududele, üliõpilastele. Projekt toetab eetika ja inimõiguste järgimise suurendamist igapäevapraktikas, sotsiaalala töötajate enesehoiusüsteemi loomist töökohtadel ning valdkonna maine tõstmist ühiskonnas. Projekti kaudne eesmärk on kvaliteetsemad teenused, klientide õiguste ja huvide tõhusam kaitse. 

Eesti Punane Rist

Eesti Punane Rist

Projekt: Esmaabioskuste õppe- ja koolitussüsteemi arendamine ja Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumisega koostöö edendamine

Projekti partnerid: Sihtasutus Tartu Kiirabi, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Projekti lühikokkuvõte: Projekti käigus töötatakse väljaa esmaabi (EA) õppe ja koolituste pikaajaline ja terviklik plaan kaasates erinevaid osapooli ning alustatakse plaani rakendamist. EA koolitusi pakume erinevatele sihtrühmadele, täiendame EA koolituste läbiviimise võimekust ja tõstame koolituste kvaliteeti. Luuakse laiapõhjalisem ja tugevam alus elanikkonna kaitseks hädaolukorras. Projekt viiakse ellu koostöös EPR-ga, riiklike struktuuridega ja koostööpartneritega. Läbi projekti toimub rahvusvah. org. võimestamine Eestis. 

Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus

MTÜ Hasartmägusõltuvuse Nõustamiskeskus

Projekt: Hasartmängu- ja digisõltuvuse ravi ja rehabilitatsiooni teenuste pakkumine ning probleemi leviku seire

Projekti partnerid: Eesti Hasartmängude Korraldajate Liit, Aktsiaselts Eesti Loto

Projekti lühikokkuvõte: Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus tegeleb hasartmängu- ja digisõltuvuse hindamise, seire, nõustamise ja psühhoteraapiaga. Teenus on rahastatud hasartmängumaksu vahenditest ja abivajajale tasuta. Individuaal- ja pereteraapiat pakutakse Tallinnas, Tartus ja vajadusel mujal. Nõustamine toimub eesti, vene ja inglise keeles. HNK Koolituskeskuse eesmärkideks on hasartmängu- ja digisõltuvuse alaste teadmiste vahendamine ning erialast kompetentsi valdavate spetsialistide koolitamine ja nõustamine. 

Projekt: Hasartmängusõltuvuse ennetamine ja hasartmängusõltuvusega inimeste ning nende lähedaste toetamine

Projekti lühikokkuvõte: Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus tegeleb hasartmängu- ja digisõltuvuse hindamise, seire, nõustamise ja psühhoteraapiaga. Antud projekti raames pakub MTÜ hasartmängu- ja digisõltlastele komplekssemat abiteenust, mis on suunatud laiapõhjalisele probleemide lahendamise vajadusele. Kompleksteenuste osutamise kaudu väheneb probleemidega inimeste arv, paraneb probleemidega inimeste vaimne tervis, võimaldades neil täita ühiskonnas sotsiaalseid ja materiaalseid väärtuseid. Lisaks viiakse läbi  hasart- ja digimängurluse probleemi leviku seire alaealiste hulgas ennetamaks mängusõltuvuse tekkimist ja süvenemist. Uuringu tulemuste põhjal saab kavandada ja edaspidi pakkuda laiapõhjalisemat kompleksteenus. Lisaks tehakse ülevaade ja/või töötatakse välja tööraja mudel kompleksteenustest (nt psühholoogiline ravi, võlanõustamine, tugirühmad, kogemusnõustamine jm)  ja nende osutamise võimalustest. 

Toidupanga logo

SA Eesti-Hollandi Heategevusfond

Projekt: Tegevuskava koostamine ja selle põhjal annetatud toidu jagamine puudust kannatavatele vanemaealistele inimestele ja üksikvanemaga peredele

Projekti lühikokkuvõte: Vaesus on Eestis suur probleem. Eesti Toidupanga eesmärk on välja töötatud ja toimiva süsteemi alusel annetatud toidu jagamisega vähendada toimetulekuraskustes kannatavate inimeste toidupuudust. Peamiseks sihtgrupiks on üksikvanematega pered ja vanemaealised inimesed. Selle projekti raames suurendame toidupankadevahelisi vedusid eesmärgiga tasakaalustada annetatud toidu mahtusid erinevates Eesti piirkondades. Laiemaks eesmärgiks on toidu annetamise abil vähendada toidu raiskamist Eestis. 
 

Lastekaitse Liit

Lastekaitse Liit

Projekt: Koostöös laste ja perede heaks!

Projekti lühikokkuvõte: Projekti „Koostöös laste ja perede heaks!“ eesmärgiks on toetada ja edendada koostöiselt Eestis lapse õigusi ja osalust, arendada abivajadustega lastele suunatud meetmeid, lastekaitse professiooni ja suurendada ühiskonna teadlikkust. Laste heaolu tagatis on teadlikkus lapse õigustest ja nende rakendamine ühiskonnas. Süsteemne lähenemine professionaalsete organisatsioonide koostöös edendab meie laste ja perede heaolu, aidates tõhusamalt ennetada laste väärkohtlemist ja abivajaduse süvenemist.

Projekti partnerid: SA Lapse Heaolu Arengukeskus, MTÜ Oma Pere ja MTÜ Ennetustegevuse Keskus ja MTÜ Vaikuseminutid

Eesti puuetega inimeste fond

SA Eesti Puuetega Inimeste Fond

Projekt: Puudega ja psüühikahäirega inimeste organisatsioonide rahastamise korraldamine perioodil 2020-2022

Projekti partnerid: Eesti Puuetega Inimeste Koda, piirkondlikud puuetega inimeste kojad ja üle-eestilised puudespetsiifilised liidud ja ühendused

Projekti lühikokkuvõte: Projekti tulemusena on aastatel 2020-2022 tagatud valdkonna stabiilsus ning puuetega ja psüühikahäirega inimesed ja nende lähedased on kaasatud seadusloomesse, nende huvid on kaitstud nii riiklikul kui kohalikul tasandil, puuetega inimesed on teadlikumad oma õigustest. üldine ühiskonna teadlikus puuetega inimeste probleemidest on paranenud. Projekti käigus on kasutusele võetud uus rahastamismudel, mis motiveerib organisatsioone kaasama mitte ainult oma liikmeskonda vaid ka sihtgruppi laiemalt. 

Eesti Inimõiguste Keskus

SA Eesti Inimõiguste Keskus

Projekt: Võrdse kohtlemise ja inimõiguste edendamine Eestis.

Projekti partnerid: SA Eesti LGBT Ühing

Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärgiks on ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes läbi sektoriülese koostöö. Projekti tulemusena on Eesti ühiskonnas loodud igaühele eeldused võrdseteks võimalusteks. Projekti sihtrühmadeks on haavatavad grupid (rahvusvähemused, immigrandid, LGBT+ inimesed, naised, eakad, noored, romad jt), vaenukuritegude ohvrid, pagulased ja varjupaigataotlejad ning laiemalt inimesed, kelle inimõigusi on rikutud. 

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

Projekt: Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust (2022-2024)

Partnerid: Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärk on suurendada ühiskonna teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest. Plaanis on erinevaid sihtgruppe hõlmav teavitustegevus. Valmistatakse ette juhendeid personali- ja valdade juhtimise sootundlikkuse tõstmiseks, samuti sooteadliku pedagoogika toetamiseks ning viiakse läbi vastavaid koolitusi. Lisaks on kavas tööturu segregatsiooni ja palgalõhe vähendamist toetavate teadmiste ja meetmete edasiarendamine. Toetatakse vanemate meeste aktiivsust ja naiste ettevõtlust. 

MTÜ Oma Tuba

MTÜ Oma Tuba

Projekt: Feministeerium ja Praxis edendavad soolist võrdsust

Projekti partnerid: SA Poliitikauuringute Keskus Praxis

Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärk on suurendada projekti sihtrühmade teadlikkust soolise ebavõrdsuse probleemidest ning nende ennetamise ja lahendamise võimalustest läbi laiapõhjalise teavitustegevuse ning soolise võrdsuse alase huvikaitse. Lisaks tõstetakse võtmetähtsusega sihtrühmade nagu noored ja tööandjad teadlikkust koolituste kaudu ning luuakse uusi teadmisi uuringute ja analüüside näol. Projekti viib läbi Feministeerium koostöös Sihtasutusega Poliitikauuringute Keskus Praxis. 

Viimati uuendatud 04.10.2023