<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tervishoiuteenuste kvaliteet

Maailma Terviseorganisatsiooni järgi on tervishoiuteenus kvaliteetne, kui see vastab erialaselt aktsepteeritud nõuetele, ühiskonna seadusandlikele ja eetilistele põhimõtetele, inimese vajadustele ja ootustele, tagab patsiendi heaolu ja parima võimaliku tulemuse ning on osutatud põhimõttel – maksimaalne tulemus võimalikult väikeste kulutustega.

Maailma Terviseorganisatsiooni järgi on tervishoiuteenus kvaliteetne, kui see vastab erialaselt aktsepteeritud nõuetele, ühiskonna seadusandlikele ja eetilistele põhimõtetele, inimese vajadustele ja ootustele, tagab patsiendi heaolu ja parima võimaliku tulemuse ning on osutatud põhimõttel – maksimaalne tulemus võimalikult väikeste kulutustega.

Inimesele osutatava tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamiseks olukorras, kus tervishoiuteenust osutavad üksnes eraõiguslikud juriidilised isikud, kehtestas riik 2002. aastal tervishoiuteenuse kvaliteedinõuded. Samal eesmärgil on loodud järelevalve süsteem tervishoiuteenuse osutajate tegevuse kontrollimiseks.

Tervishoiuteenuste kvaliteediga seotud ülesanded on jagatud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Tervisekassa, tervishoiuteenuse osutajate, tervishoiutöötajate erialaühenduste ja ka õppeasutuste vahel. Viimaste ülesanne on koolitada tervishoius töötavaid spetsialiste.

Patsiendikindlustus

Sotsiaalministeeriumis on valminud ning Riigikogus vastu võetud seadus  tervishoiuteenuse osutaja (raviasutuse) vastutuskindlustuse ehk patsiendikindlustuse loomiseks. Kindlustuse loomisega kaasajastatakse ka patsiendiohutuse süsteem, et soodustada ravivigadest ja ohujuhtumitest teavitamist ning nende ennetamist.

Patsiendikindlustusest
 • Tervishoiuteenuse osutaja ülesanne on tagada ja arendada tervishoiuteenuse kvaliteeti, vähendada tervishoiuteenuse osutamisega seotud riske ja hinnata regulaarselt patsiendi rahulolu saadud teenusega. Samuti panustab tervishoiutöötajate arendamisse ning koolitab tervishoiutöötajaid iga-aastaselt pädevuse hoidmiseks ja selle parendamiseks.
 • Erialaühendused töötavad välja tervishoiutöötajate pädevuse nõuded ja hindavad nende pädevust, samuti osalevad riiklikes töörühmades (õigusaktide, uute regulatsioonide või ravistandardite koostamisel) ekspertidena.
 • Tervisekassa lähtub oma tegevuses ravikindlustuse eesmärgist ning ostab kvaliteetseid tervishoiuteenuseid ja kontrollib nende põhjendatust. Tervisekassa toetab teenuse kvaliteeti mitmete tegevustega, näiteks: perearstide kvaliteedisüsteemi arendamine, auditite tellimine kliinilise teenuse sisu hindamiseks, sihtvalikute koostamine, ravi- ja patsiendijuhendite koostamine, indikaatorite arendamine, tagasisidearuannete koostamine, lepingute planeerimine, lepingupartnerite valik ja ravijärjekordade jälgimine. Tervisekassasse võib pöörduda, kui ollakse rahulolematud tervishoiuteenuste kättesaadavusega (ravijärjekorrad, rahastamine) ning juhul, kui on küsimus või soov anda tagasisidet tervishoiuteenuse, ravimi, meditsiiniseadme, töövõimetuslehe ja/või ravikindlustuse korraldamise kohta.
 • Terviseameti järelevalveosakond kontrollib ja hindab tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohasust ehk struktuurset kvaliteeti. Terviseameti järelevalveosakond võib sõltuvalt asjaoludest alustada patsiendi kaebuse alusel järelevalvemenetlust, lähtudes seaduses sätestatust ning hinnates tervishoiuteenuse osutaja vormiliste kvaliteedinõuete täitmist. Terviseamet ei anna hinnangut tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile. Avaldusi saab saata aadressil: Terviseamet, Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn või e-postiga: [email protected]. Elektroonselt saadetud avaldus peab olema digiallkirjastatud. Erinevad võimalused Terviseameti poole pöördumiseks leiad siit.
 • Sotsiaalministeeriumi eesmärk on koos valdkonna asutustega tagada tervishoiuteenuste kättesaadavus, kvaliteet ja ohutus ning elanike teadlikkus tervishoiuteenustest ja rahulolu nendega. Seda hinnatakse kogutud terviseinfo põhjal.
 • Sotsiaalministri loodud nõuandva õigusega tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon annab sõltumatu hinnangu patsiendile osutatud tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile. Avaldusi saab saata aadressil: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või digiallkirjastatult e-postiga: [email protected].

Kuhu pöörduda, kui tervishoiuteenuste kasutamisel on tekkinud küsimusi

Paljudele inimestele on raske ülesanne valida probleemist lähtuvalt õige asutus, kes tegeleks sellega tulemuslikult ja aitaks lahenduse leidmisel.

Inimeste abistamiseks oleme koostanud joonise, mis kirjeldab enimlevinud pöördumise põhjuseid ja nendele lahenduse leidmise teekonda.

 • Asutused, kuhu pöörduda, on joonisel toodud soovituslikus järjekorras, numereerituna.
 • Probleemide liigid on esitatud valgusfoori värvides, et pöörata tähelepanu nende tõsidusele, alahindamata sealjuures ühtegi probleemi.

Soovime toetada inimeste turvatunnet võimalike terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel ning julgustame inimesi pöörduma kõigi valdkonna asutuste poole, hoolimata probleemi liigist. Kõik asutused saavad kaasata juhtumite lahendamisse teisi ametkondi. Oluline on, et inimene ei jääks oma murega üksi ja saaks vajaliku abi.

Kuhu pöörduda, kui tervishoiuteenuste kasutamisel on tekkinud küsimusi

Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon

Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole võib pöörduda, kui on tekkinud kahtlus tervishoiuteenuse osutamise asjakohasuse, arsti otsuse, ravivea või teenuse ohutuse suhtes. Sõltumatu hinnangu saamiseks saab esitada avalduse Sotsiaalministeeriumi juures töötavale nõuandvale tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonile aadressil: Sotsiaalministeerium, Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või e-postiga: [email protected].

Olukorra analüüsimiseks esita tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonile adresseeritud allkirjastatud või digiallkirjastatud avaldus, milles on järgmised andmed:

 • patsiendi kontaktandmed (nimi, telefoninumber ja e-posti aadress või postiaadress);
 • kõnealuse tervishoiuteenuse osutaja andmed (raviasutuse nimetus, tervishoiutöötaja nimi ja tervishoiuteenuse osutamise koht);
 • patsiendi digiallkirjaga nõusolek kasutada patsiendi terviseandmed, mis on vajalikud tema avalduse asjaolude selgitamiseks.

NB! Seoses patsiendikindluste kehtima hakkamisega 1. nov.2024 saab patsient soovi korral küsida eksperthinnangut komisjonilt kuni oktoobri lõpuni, mis menetletakse kuni 4 kuu jooksul.

Terviseinfo

Terviseinfot kasutatakse rahvastiku terviseseisundist ülevaate saamiseks, peamiste probleemide väljaselgitamiseks, tervishoiuteenuse korraldamiseks, tervisepoliitika väljatöötamiseks, diagnostika ja ravi käsitluse hindamiseks ning statistika ja teadusliku uurimistöö, sealhulgas epidemioloogiliste uuringute tegemiseks.

Terviseinfot ja tervisenäitajate andmeid koguvad ja analüüsivad peamiselt:

 • Tervise Arengu Instituut kogub ja analüüsib riiklikku tervisestatistikat, mis hõlmab rahvastiku terviseseisundit ja tervisekäitumist, tervishoiuteenuste kasutamist ning tervishoiuressursse (sh tervishoiutöötajad ja -kulud) ja nende kasutamist. Tervishoiuteenuse osutajatelt kogutakse andmeid koondaruannete põhjal, mille vormid on kehtestatud määruses. Tervise Arengu Instituut haldab ja arendab ka riiklikke terviseregistreid. Kogutud andmed on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis ja tehtud analüüsid kodulehel.
 • Eesti Haigekassa kogub andmeid tervishoiuteenuste osutamisega seotud tegevuste kohta, mille aluseks on tervishoiuteenuste osutajate esitatud raviarved. Samuti kogub ja analüüsib tervishoiuteenuste kvaliteeti ja järjekordi puudutavaid ning retseptiravimite kulude ja töövõimetuse hüvitamisega seotud andmeid.
 • Terviseamet kogub ja analüüsib nakkushaigustega seotud andmeid ning vastutab Eestis tegevusluba omavate arstide ja Eestis tegutsevate tervishoiuteenuste osutajate registrite pidamise eest. Samuti kogub andmeid elu- ja õpikeskkonna tervisekaitse kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmetega seotud järelevalve kohta. 
 • Ravimiamet kogub ja analüüsib andmeid ravimitarbimise, kliiniliste uuringute ja veterinaarravimite suundumuste kohta Eestis. Samuti kogub andmeid ravimite järelevalvega seotult ning rakkude, kudede, elundite ja vere hankimis- ja käitlemistegevuste kohta.
 • Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus – teeb hallatavate tervishoiuvaldkonnaga seotud andmekogude andmete analüüsi, tagades andmekvaliteedi ja andmehõive, korraldab  klassifikaatorite ja loendite arendamist ning töötab välja edastatavate andmete reeglid.

Viimati uuendatud 09.06.2024