<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Heaolu arengukava 2016-2023

Vabariigi Valitsus kiitis 2016. aasta juunis heaks valdkondliku arengukava tööhõive ja sotsiaalse kaitse tulemusvaldkonnas. Heaolu arengukava koondab töö-, sotsiaalkaitse-, soolise võrdõiguslikkuse ning võrdse kohtlemise poliitikate strateegilised eesmärgid aastateks 2016–2023, andes tervikvaate nimetatud poliitikavaldkondade peamistest väljakutsetest, eesmärkidest ja tegevussuundadest.

Arengukava üldeesmärgid

Kõrge tööhõive tase ning pikk ja kvaliteetne tööelu.

Sotsiaalse ebavõrduse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne kaasatus.

  • Tööjõu nõudluse ja pakkumise vastavus tagab tööhõive kõrge taseme ning kvaliteetsed töötingimused toetavad pikaajalist tööelus osalemist.
  • Inimeste majanduslik toimetulek on aktiveeriva, adekvaatse ja jätkusuutliku sotsiaalkaitse toel paranenud.
  • Inimeste võimalused iseseisvalt toime tulla, kogukonnas elada ning ühiskonnaelus osaleda on tänu efektiivsele õiguskaitsele ja kvaliteetsele kõrvalabile paranenud.
  • Naistel ja meestel on võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus kõigis ühiskonnaelu valdkondades.

Heaolu arengukava ja lisadokumendid

1 | 1

Viimati uuendatud 07.06.2022