Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Euroopa Sotsiaalfond 2021-2027

Toetuse andmise tingimused Sotsiaalministeeriumi (rakendusasutuse) tegevuste elluviimiseks

Toetuse andmise tingimused (edaspidi TAT) rakendusasutuse tegevusteks koostatakse suurte valdkondlike muutuste tegemiseks, uute tegevuste piloteerimiseks ning haldamise lihtsustamiseks, neid tegevusi viib üldjuhul ellu ministeeriumi ise ja/või koostöös allasutuste, partneritega.

TAT Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine.pdf | 1.15 MB | pdf

TAT üldine eesmärk on toetada terviklikuma pikaajalise hoolduse süsteemi loomist ning seeläbi tagada inimeste võimalikult iseseisev ja inimväärne toimetulek. Projekti elluviijaks on Sotsiaalministeerium hoolekande osakond, partneritena on kaasatud Sotsiaalkindlustusamet, Tervise Arengu Instituut ja Eesti Puuetega Inimeste Koda.

TAT Sotsiaalkaitsesüsteemide ajakohastamist toetavate infosüsteemide arendused.pdf | 1.02 MB | pdf

TAT üldine eesmärk on toetada pikaajalise hoolduse meetmete rakendamiseks vajalike infosüsteemide arenduste ja nutikate IT-lahenduste kasutuselevõttu. Eesmärk saavutatakse TAT tegevuste elluviimise tulemusel, mille mõju ja ulatus on üleriigiline. Projekti elluviijaks on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, partnerina on kaasatud Sotsiaalkindlustusamet.

TAT Laste ja perede toetamine.pdf | 1.22 MB | pdf

TAT üldine eesmärk on toetada seda, et Eesti oleks hea paik pere loomiseks ja laste kasvatamiseks ning Eesti lapsed oleksid õnnelikud, kasvades hoolivas, kaasavas, turvalises ja arendavas keskkonnas. Tegevuste käigus tagatakse eri soost, vanusest, piirkonnast ja rahvusest sihtrühma liikmetele võrdsed võimalused tegevustes osaleda ja nendest kasu saada. Projekti elluviijaks on Sotsiaalministeerium laste ja perede osakond, partneritena on kaasatud Sotsiaalkindlustusamet, Tervise Arengu Instituut ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

TAT üldine eesmärk on vähendada raskustesse sattunud inimeste ja nende leibkondade materiaalset puudust, andes toidu- või esmast materiaalset abi just enim puudust kannatavatele isikutele, sealhulgas lastele, ning pakkuda informatsiooni riigi ja KOV-i toetusmeetmete kohta, mis toetavad nende isikute sotsiaalset kaasamist ja majanduslikest raskustest väljatulemist. Projekti elluviijaks on Sotsiaalministeerium.

TAT Ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamine.pdf | 816.99 KB | pdf

Toetuse andmise eesmärk on 1) parandada Ida-Virumaa elanikele osutatavate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kättesaadavust ja taset, 2) suurendada Ida-Virumaa kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) töötajate ning sotsiaal- ja tervishoiutöötajate võimekust ning 3) motiveerida uute sotsiaal- ja tervishoiutöötajate Ida-Virumaale tööle tulemist. Projekti elluviijaks on Sotsiaalministeerium, partnarina on kaasatud Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

TAT Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus.pdf | 170.62 KB | pdf

TAT eesmärk on toetada vähenenud töövõimega ja erivajadusega inimeste ühiskonda integreerimist ning tervikliku abivajaduse hindamise ja toetamise süsteemi abil suurendada vähenenud töövõimega inimeste elus hakkamasaamise võimalusi. Projekti viib ellu Sotsiaalkindlustusamet.

TAT Eesti inimeste pensionialase teadlikkuse suurendamine.pdf | 159.44 KB | pdf

TAT tegevuste kaudu kasvatatakse Sotsiaalkindlustusameti pädevust info andmisel üle kolme pensionisamba ning arendatakse välja nõustamist abistavad tööriistad ja keskkond, mis on ligipääsetavad ja arvestavad erinevate piirkondade, eri soost ja vanuses, erineva emakeelega ja erivajadusega inimeste vajadustega. Projekti elluviija on Sotsiaalministeeriumi pensionipoliitika ja piiriülese sotsiaalkindlustuse osakond.

TAT Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamine ja tervisekahjude vähendamine.pdf | 171.62 KB | pdf

TAT eesmärk on suurendada kemikaalide riskide hindamisega tegelevate spetsialistide arvu ja teadmisi ning korraldada biomonitooring hindamaks põlevkivisektoriga kokkupuutuva elanikkonna terviseriske, et rakendada saadud teadmisi ja oskusi tervisevaldkonnas kemikaalide tekitatud ebasoovitavate tervisemõjude ennetamiseks ja raviks. Projekti elluviija on Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond, partneriks on Terviseamet.

Toetuse andmise üldeesmärk on avastada varakult terviseriske ja riskikäitumist, toetada inimest nende vähendamisel ja eluviisi muutmisel ning seeläbi parandada inimeste füüsilist ja vaimset tervist ja heaolu. Projekti elluviija on Tervise Arengu Instituut.

TAT eesmärk on luua pikaajalise ajutise töövõimetusega inimeste püsiva töövõimetuse ennetamise ja tööhõives püsimise toetamise süsteem, mis hõlmab haiguslehe ajal töötamise jätkamist võimaldava koostöömudeli, teenuste ja hüvitamisskeemi loomist ning infosüsteemide arendusi ja andmevahetust. Projekti elluviija on Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakond, partneriteks on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ja Tervisekassa.

Toetuse andmine avatud taotlemisel

Avatud taotlusvoore viib läbi Rakendusüksus (Riigi Tugiteenuste Keskus), kui ei ole märgitud teisiti.

Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli jätkurakendamine – Riigi Teataja

Toetuse andmise eesmärk on laiendada võrgustik maakonnaüleseks või hoida toimiv võrgustik töös ning selle tulemusena leida lahendused piirkondlikele probleemidele sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuvaldkonnas, sealhulgas:
1) pakkuda kompleksse abivajadusega inimestele õigeaegset ja nende vajadustele vastavat abi ning toetada nende toimetulekut võimalikult kaua koduses keskkonnas;
2) vähendada kompleksse abivajadusega inimeste ja nende lähedaste koormust asjaajamisel sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuvaldkonnas;
3) koguda infot sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamise puuduste ja toimiva praktika kohta. 

Taotlusvoor on avatud perioodil 25. september kuni 31. detsember 2023. Rohkem infot taotlemise tingimuste kohta leiab Rakendusüksuse lehelt: Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine

Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise tingimused ja kord – Riigi Teataja

Toetuse andmise eesmärk on:
1) parandada pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning leevendada hoolduskoormust;
2) tagada inimväärikus, sealhulgas vähendada vaesust ja suurendada sotsiaalset kaasatust.

Taotlusvooru tähtajast ja taotlusvooru eelarvest teavitab Rakendusüksus vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes, maakonnalehtedes ja veebilehel vähemalt 20 tööpäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

Kogukonnapõhise toetatud eluaseme toetamine – Riigi Teataja 

Toetuse andmise eesmärk on luua tõmbekeskusesse sotsiaalhoolekande seaduse § 15 tähenduses abi- ja toetusvajadusega inimestele toimetulemist toetav elukeskkond (edaspidi kogukonnapõhine toetatud eluase), kui inimese:
1) kodu ei ole võimalik kohandada tema vajadustele vastavaks;
2) abi- ja toetusvajadus on madal või keskmine ning ta ei vaja juhendamist ja abi rohkem kui neli korda nädalas (edaspidi väiksema abi- ja toetusvajadusega).

Taotlusvooru viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus (Rakendusüksus), voor avaneb 01.04.2024. Täpsem info rakendusüksuse kodulehel: Kogukonnapõhiste toetatud elamiste loomine teenusmajas | Riigi Tugiteenuste Keskus (rtk.ee) 

Kohalikes omavalitsustes pereteenuste loomise ja arendamise tingimused.pdf | 157.71 KB | pdf vooru viib läbi Sotsiaalministeerium

Lisaks:

Viimati uuendatud 29.11.2023