Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Heaolu arengukava 2023-2030

Vabariigi Valitsus kinnitas 23. veebruaril 2023 Heaolu arengukava 2023–2030

  • Heaolu arengukava 2023–2030 seab pere-, sotsiaal- ja tööpoliitika strateegilised eesmärgid järgnevateks aastateks ning määrab nende saavutamiseks vajalikud tegevussuunad. Heaolu arengukava 2023–2030 on eelmise samanimelise arengukava jätk, võrreldes varasema Heaolu arengukavaga 2016–2023 on kehtivas arengukavas eraldi sihtrühmadena suurendatud tähelepanu all nii lapsed ja pered kui vanemaealised.
  • Heaolu arengukava 2023–2030 aitab ellu viia riigi pikaajalises arengustrateegias „Eesti 2035“ seatud sihte ja eesmärke, toetab ÜRO ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide saavutamist ning arvestab Euroopa Liidu suundade ja rahvusvaheliselt võetud kohustustega.
  • Heaolu arengukava 2023-2030 katab riigi eelarvestrateegias tulemusvaldkonda „Heaolu“ ning arengukavas kavandatut viiakse ellu viie programmi kaasabil. Arengukava kogumaksumus kaheksaks aastaks on kokku ca 45 miljardit eurot.

Heaolu arengukava varasem (2016-2023) versioon

Arengukava juhtimiskorraldus ja juhtkomisjon

  • Heaolu arengukava 2023–2030 elluviimist toetab juhtkomisjon, mille põhiülesanded on anda soovitusi heaolu arengukava eesmärkide saavutamiseks ja arengukava programmide tulemuslikkuse parandamiseks ning jälgida nende täitmist. Juhtkomisjoni koosseisu kuuluvad arengukava elluviimisega kõige rohkem seotud ministeeriumid ja Riigikantselei, omavalitsuste esindusorganisatsioonid, sotsiaalpartnerid ja alaeesmärkide fookusega seotud põhilised katusorganisatsioonid.
  • Arengukava elluviimisse kaasatakse ka laiapõhjaline ja eri valdkondade partnereid kaasav ekspertkogu. Ekspertkogu ülesanne on anda juhtkomisjonile sisendit heaolu arengukava elluviimiseks ning anda tagasisidet heaolu arengukava täitmise kohta.
  • Lisaks arengukava juhtkomisjonile ning erivaldkondade partnereid kaasavale ekspertkogule annab arengukava elluviimisesse ning rahvastikuküsimuste fookusesse hoidmisesse olulise panuse ka 2021. aasta maikuus valitsuse poolt moodustatud rahvastikupoliitika valitsuskomisjon.